[0578] Skupština općine Obrovac (1966. – 1990.)

Signatura: HR–DAZD–578

Klasifikacija: A.5.4.

Naziv fonda: Skupština općine Obrovac

Vrijeme nastanka gradiva: 1966.–1990.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 254 svež.; 27 d/m

Stvaratelj: Skupština općine Obrovac

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–572: Skupština općine Benkovac 1962.–1991., str. 571

Prvi Statut općine donesen je 1964. godine, a drugi 13. lipnja 1975. U Statutu su naznačene funkcije općine: razvoj društvenog sektora kao što su oblici udruživanja poljoprivrednika, razvoj individualne poljoprivrede, plasman poljoprivrednih proizvoda, jačanje socijalne sigurnosti poljoprivrednika; usmjeravanje društveno–ekonomskog i prostornog razvoja preko SIZ–ova, organizacija udruženog rada, mjesnih zajednica, općinske društveno–političke organizacije i Izvršnog vijeća Skupštine Obrovac.

Skupština općine potiče i usklađuje razvoj privrede i industrije, razvoj društvenih djelatnosti (kultura, odgoj i obrazovanje, fizička kultura, zdrastvena i socijalna zaštita i zaštita boraca NOB–a), stambeno–komunalnu djelatnost, samostalni osobni rad u privatnom vlasništvu, zaštitu okoline, opskrbu građana, vodi kadrovsku politiku i zapošljavanje, organizira narodnu obranu i društvenu samozaštitu, promiče samoupravnu kontrolu, uređuje financiranje općine, donosi budžet općine, financijske planove, planove SIZ–ova itd., donosi urbanistički plan, vodi katastarske poslove te osigurava javnost rada i odgovornosti.

Skupštinu općine čine: Vijeće udruženog rada, Vijeće mjesnih zajednica i Društveno–političko vijeće. Predsjedništvo Skupštine tvore: predsjednik Općine i potpredsjednik, svi predsjednici i potpredsjednici Vijeća, predsjednik Izvršnog vijeća i tajnik SO.

Radna tijela Skupštine su: Komisija za izbor i imenovanja, Komisija za društveni nadzor, Komisija za predstavke i pritužbe i Komisija za odlikovanja.

Izvršni organ vlasti Skupštine općine je Izvršno vijeće, koje donosi naredbe, uputstva, zaključke, rješenja i preporuke. Čine ga predsjednik i šest članova koje bira Skupština.

Pravosudnu funkciju vlasti obavljaju: Općinski sud, Općinsko javno pravobranilaštvo, Općinsko javno tužilaštvo i općinski sudac za prekršaje. Općina ima i društvenog pravobranioca samoupravljanja.

Zakonom o područjima općina i kotara u NRH donesenom 27. rujna 1962. godine (NN NRH 39/1962) ukidaju se mnoge male općine i kotarevi. Kotar Obrovac ulazi u sastav kotara Split.

Zakonom je utvrđeno područje Općine Obrovac: grad Obrovac, Bilišani, Golubić, Jasenice, Krupa, Karin, Kruševo, Medviđa, Muškovci, Zaton, Zelen–grad i Žegar. Sjedište općine je u Obrovcu.

POVIJEST FONDA

Gradivo Skupštine općine Obrovac preuzeto je u Državni arhiv u Zadru 27. travnja 2006. godine. Preuzeta su 254 svežnja građevinske dokumentacije pravnih osoba koje su djelovale na području Općine Obrovac. Primopredajnom zapisniku priložen je i popis spisa za razdoblje od 1966. do 1990. godine. Očekuje se daljnje preuzimanje.

Gradivo nije arhivistički obrađeno i ne postoji nikakvo obavijesno pomagalo.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži građevinsku dokumentaciju pravnih osoba koje su djelovale na području Općine Obrovac. Gradivo se uglavnom odnosi na spise o elektrifikaciji, cestogradnji u naseljima i njihovoj povezanosti, mostogradnji, zatim o vodovodnoj mreži, kanalizaciji, izgradnji i dogradnji škola, zaštiti vodosprema, izgradnji veterinarske stanice, stanice javne sigurnosti, stambenoj izgradnji, popravcima bunara, izgradnji obale u Obrovcu, izgradnji Doma kulture, tvornici TRIO – Obrovac, izgradnji dječjih vrtića, izgradnji motela „Plitvice“. Predani su i zapisi studija za sliv rijeke Zrmanje, kao i nekoliko građevinskih objekata u vlasništvu fizičkih osoba. Sva ostala dokumentacija i spisi SO i dalje se nalaze pohranjeni kod stvaratelja.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik Skupštine općine Obrovac, 1986.–1987., 2 knj.

2. Urudžbeni zapisnik prvostupanjskog upravnog postupka UP/I, 1988., 1 knj.

3. Urudžbeni zapisnik strogo povjerljivih i povjerljivih spisa, 1975.–1985.

Spisi, 1966.–1990., 154 svež.

Građevinske, uporabne i katastarske dozvole za izgradnju objekata i infrastrukture na području Općine Obrovac.

Do godine 1988. spisi su odlagani sukladno Zakonu o planu jedinstvenih arhivskih znakova za sve organe uprave u NRH, a od 1988. do 1990. prema Pravilniku o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–572: Skupština općine Benkovac 1962.–1991., str. 571

Zadar i okolica od Drugog svjetskog rata do Domovinskog rata: zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 21. studenog 2007. u Zadru. Zagreb: HAZU; Zadar: Sveučilište, 2009.