[0571] Skupština općine Biograd (1963. – 1990.)

Signatura: HR–DAZD–571

Klasifikacija: A.5.4.

Naziv fonda: Skupština općine Biograd

Vrijeme nastanka gradiva: 1963.–1990.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 187 knj., 550 kut.; 58,0 d/m

Stvaratelj: Skupština općine Biograd n/m

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–572: Skupština općine Benkovac 1962.–1991., str. 571

Prvi Statut općine donesen je 1964. godine, a drugi 20. veljače 1974. godine. SO Biograd n/m osnovana je kao „društveno–politička zajednica radnih ljudi i građana“.

Skupštinu općine čine Vijeće udruženog rada, Vijeće mjesnih zajednica, Društveno–političko vijeć, Izvršno vijeće Skupštine i Predsjedništvo Skupštine koje kordinira rad svih vijeća Skupštine. Na čelu skupštine je predsjednik SO koji se bira na 4 godine.

Skupština općine imenuje tijela ili odjele koji se brinu za djelatnosti: uređenje i održavanje gradskog zemljišta, gospodarenje zgradama u društvenom vlasništvu, izgradnja i uređenje grada i mjesta, uređenje i održavanje javnih površina, funkcioniranje vodovoda i kanalizacije, djelatnosti pošte, telegrafa i telefona, distrubucija električne energije, upravljanje i održavanje tržnica, snabdjevanje robom široke potrošnje, održavanje i izgradnja cesta i ulica.

Od posebnog su interesa odjeli za odgoj, obrazovanje i usmjereno obrazovanje, kulturu, fizičku i tehničku kulturu, socijalnu zaštitu, društvenu brigu o djeci, zdravstvenu zaštitu i zapošljavanje.

Skupština imenuje i svoje posebne komisije, kao što su Komisija za izbor i imenovanja, Komisija za društveni nadzor, Komisija za predstavke i pritužbe, Komisija za vjerska pitanja, Komisija za odlikovanja i proglašenje počasnih građana, Zakonodavno–pravna komisija.

Pravosudne funkcije u Općini obavljaju Općinski sud, Općinsko javno pravobranilaštvo, Općinsko javno tužilaštvo, Općinski sudac za prekršaje i Općinsko društveno pravobranilaštvo.

Zakonom o područjima općina i kotara u NRH donesenom 27. rujna 1962. godine (NN RH 39/1962) ukidaju se male općine i kotarevi. U sastav kotara Split ulaze općine Benkovac, Biograd, Brač, Drniš, Dubrovnik, Hvar, Imotski, Knin, Korčula, Lastovo, Makarska, Metković, Obrovac, Omiš, Sinj, Split, Šibenik, Trogir, Vis, Vrgorac i Zadar.

Zakonom je utvrđeno područje Općine Biograd: grad Biograd i mjesta Banj, Dobropoljana, Donje Raštane, Drage, Filip Jakov, Gornje Raštane, Kraj, Krmčine, Mrljane, Neviđane, Pakoštane, Pašman, Sikovo, Tkon, Turanj, Vrana, Vrgada i Ždrelac. Takav ustroj ostat će do 1967. godine kada se ukidaju kotarevi.

Donošenje novog Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH od 30. prosinca 1992. (NN 90/92) označava kraj ovog administrativno–teritorijalnog ustroja.

POVIJEST FONDA

Arhivsko gradivo SO Biograd n/m preuzeto je u Arhiv u dva navrata. Prva primopredaja obavljena je 15. siječnja 1991. kada je preuzeto 687 svežnjeva gradiva za razdoblje 1963.– 1975. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 218/1991). Druga primopredaja obavljena je 24. veljače 2011. godine. Tada je preuzeto u Arhiv 212 svežnjeva gradiva za razdoblje od 1976. do 1988. godine (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 469/2011). Spise je predao Ured državne uprave u Zadarskoj županiji – Ispostava Biograd n/m.

Prilikom primopredaje utvrđeno je da Ured nije predao spise koji se odnose na građevinske, uporabne i lokacijske dozvole za navedeno razdoblje. Gradivo je smješteno u 550 kutija, ali nije arhivistički obrađeno.

SADRŽAJ

Do godine 1988. spisi su odlagani sukladno Zakonu o planu jedinstvenih arhivskih znakova za sve organe uprave u NRH, a od 1988. do 1990. godine prema Pravilniku o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnici općih spisa, 1963.–1988., 49 knj.

2. Urudžbeni zapisnici prvostupanjskog upravnog postupka (UP/I), 1968.–1987., 18 knj.

3. Kazala, 1968.–1988., 39 knj.

Predmetne knjige

1. Knjige ovjera, 1974.–1988., 101 knjiga

2. Knjiga izdanih potvrda SO Biograd n/m, 1965.–1974.

Spisi, 1962.–1990., 550 kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski i srpski; latinica i ćirilica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–572: Skupština općine Benkovac 1962.–1991., str. 571

Zadar i okolica od Drugog svjetskog rata do Domovinskog rata: zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 21. studenog 2007. u Zadru. Zagreb: HAZU; Zadar: Sveučilište, 2009.