[0502] Ribarsko–proizvođačka zadruga Soline (1906. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–502

Klasifikacija: G.2.1.3.

Naziv fonda: Ribarsko–proizvođačka zadruga Soline

Vrijeme nastanka gradiva: 1908.–1943., 1948.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 20 knj.; 0,8 d/m.

Stvaratelj: Ribarsko–proizvođačka zadruga Soline

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Temeljem zaključaka izvanredne skupštine, zadruga je osnovna 14. ožujka 1948. godine. U registar zadruga upisana je 28. lipnja 1948. na osnovi rješenja Kotarskog narodnog odbora Zadar br. 1259/47. Sjedište zadruge bilo je u Solinama, a zadruga je teritorijalno obuhvaćala cijeli kotar Zadar. Pred državnim vlastima i trećim osobama zadrugu su predstavljali predsjednik i tajnik odnosno njihovi zamjenici, a u slučaju njihove spriječenosti najmanje dva člana upravnog odbora.

Prema sačuvanom arhivskom gradivu vidi se da je zadruga djelovala i u vremenskom razdoblju od 1906. do 1943. godine. Narodni odbor općine Zadar donio je 17. listopada 1962. godine Rješenje br. 16870/62. o likvidaciji ove zadruge.

Predmet poslovanja ove zadruge je: da nabavlja, uzdržava, popravlja i usavršava ribarske brodove, mreže, uređaje i ostala sredstva za ribarsku proizvodnju; da putem zajedničkog rada svojih članova i pravilnom upotrebom njihovog stručnog znanja poveća ribarsku proizvodnju; da radi na unapređenju ribarstva primjenom modernih sredstava i metoda rada u ribarstvu i ribogojstvu; da u svrhu ostvarenja proizvodnih zadataka uzima u najam sredstva od države i privatnih lica; da prodaju svojih proizvoda u svježem i prerađenom stanju obavlja neposredno ili posredno preko državnih i zadružnih poduzeća; da se brine o stručnom osposobljavanju svojih članova putem tečajeva, predavanja i stručne literature; da organizira kreditiranje svojih članova i prima njihove uloge na štednju; da nabavlja i brine se oko održavanja podmlatka ribe; da brine o kulturno–prosvjetnom uzdizanju svojih članova; da prikuplja i sređuje statističke podatke; da pomaže rad nadležnih organa državne uprave i rad viših zadružnih organizacija.

POVIJEST FONDA

Gradivo Ribarsko–proizvodne zadruge Soline primljeno je u Arhiv u Zadru zajedno s gradivom fondova Ribarske zadruge Veli Rat (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 304/1999). Fond nije sređen, ali je izrađen provizoran popis fragmentarno sačuvanog gradiva.

U Pregledu arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske (2006.) ovaj fond je zaveden pod brojem HR–DAZD–440: Ribarska zadruga Veli Rat i Soline. Budući da je u Registar zadruga upisan kao posebna zadruga, a sačuvani su fragmenti gradiva od 1908. do 1959. godine, odlučeno je da se ova zadruga zavede kao poseban arhivski fond.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnik

Urudžbeni zapisnik (Predatnik spisa), 1942.–1962., knj. 1

Predmetne knjige

1. Upisnik zadrugara Ribarske zadruge Soline, 1908.–1944., knj. 1

2. Registar zadrugara Ribarske zadruge Soline, 1908.–1930., knj. 1

3. Pristupna knjiga Ribarske zadruge Soline, 1908.–1931., knj. 2

4. Zapisnici Glavne skupštine Ribarske zadruge Solinama, 1943., knj. 1

5. Zapisnik sjednica upravnog odbora Ribarske zadruge u Solinama, 1943.–1953., knj. 1

6. Knjiga inventara Ribarske zadruge Soline, 1909., 1955., knj. 2

7. Skladišnik inventara Ribarske zadruge Soline, 1909.–1950., knj. 2

8. Knjiga troška i dohodaka Ribarske zadruge u Solinama, 1909.–1944., 1 knj.

9. Financijska knjiga Ribarske zadruge Soline (dnevnice, putni troškovi, razni troškovi) 1909.– 1954., knj. 8

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–263: Kotarski zadružni savez Zadar, 1955.–1962.

HR–DAST–283: Zadružni savez Dalmacije Split

HR–DAZD–440: Ribarska zadruga Veli Rat

HR–DAZD–304: Ribarska zadruga Iž Mali

PRAVNI PROPISI

Uredba o načinu osnivanja zadruga, o pravilima zadruga i o upisu zadruga u zadružni registar NN 33/1947. *** Osnovni zakon o zemljoradničkim zadrugama. Sl. list FNRJ 49/1949. *** Izmjena osnovnog zakona o zadrugama – Odlukom o saglašavanju saveznih propisa Sl. list FNRJ br. 4/1951. *** Uredba o zemljoradničkim zadrugama donesena iz 1956. godine. Sl. list FNRJ br. 41/1956. *** Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o zemljoradničkim zadrugama od 16. travnja 1958.

BIBLIOGRAFIJA

Registar zadruga Narodnog odbora kotara Zadar u Državnom arhivu u Splitu. *** Dragić, Ante. Zadrugarstvo u Zadru i na zadarskim otocima u XX. stoljeću. Zadar: Savez zadruga Zadarske županije, 2003.*** Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra: (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005.