[0494] Samoupravna interesna zajednica, u oblasti kulture Skupštine općine Zadar (1974. – 1990.)

Signatura: HR–DAZD–494

Klasifikacija: A.5.4.

Naziv fonda: Samoupravna interesna zajednica u oblasti kulture općine Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1974.–1991.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 12 knj., 177 kut.; 19 d/m

Stvaratelj: Samoupravna interesna zajednica u oblasti kulture općine Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–572: Skupština općine Benkovac 1962.–1991., str. 571

Na temelju čl. 389 Ustava SRH i Odluke Predsjedništva SRH od 4. prosinca 1974. donesen je Zakon o samoupravnim zajednicama u oblasti kulture. Prije osnivanja SIZ–a kulture u Zadru, njegovu funkciju obnašali su djelatnici Fonda za unapređenje kulturnih djelatnosti Općine Zadar. Taj Fond prestaje djelovati osnivanjem SIZ–a kulture u Zadru 1975. godine. U skladu s odredbama čl. 10 Zakona o samoupravnim interesnim zajednicama u oblasti kulture, zaključen je Samoupravni sporazum o osnivanju Samoupravne interesne zajednice kulture Općine Zadar. Tim Sporazumom donesene su opće odredbe o osnivanju SIZ–a po kojima radnici i drugi radni ljudi u osnovnim organizacijama udruženog rada (dalje OUR) i drugim OUR–ima, radnici u mjesnim zajednicama i radnici u OUR–ima kulture Općine Zadar, neposredno odlučuju o planovima i programima razvoja kulture, kao i o dijelu dohotka za ostvarenje tih planova i programa. Skupštinu SIZ–a u kulturi činilo je Vijeće potrošača i Vijeće proizvođača. Vijeće potrošača čine radni ljudi zaposleni u OOUR–ima s područja privrednih djelatnosti i radni ljudi udruženi u mjesnim zajednicama. Vijeće proizvođača čine radni ljudi zaposleni u OOUR–ima s područja kulturnih djelatnosti i kulturnih radnika (članova društava i udruženja). Svako Vijeće je samostalno raspravljalo o pojedinim pitanjima, davalo prijedloge, inicijative te biralo predsjednika vijeća.

SIZ kulture u Zadru djeluje do 25. lipnja 1991. kad je donesena Ustavna odluka Sabora RH o suverenosti i samostalnosti RH, te slijedom te Odluke prestaju djelovati dotadašnji modeli OUR–i i SIZ–ovi, a njihovu nadležnost preuzimaju povjerenstva pri županijskoj i lokalnoj upravi, neposredno odgovornoj nadležnim ministarstvima Republike Hrvatske.

Skupština SIZ–a za kulturu imala je sljedeća radna tijela: Komisiju za program kulturnog razvoja i Komisiju za vrednovanje izvršenih programa u kulturi. U djelokrug njihova rada spadali su poslovi pripreme i izrade koncepcija programa kulturnog razvoja, priprema nacrta osnova godišnjih i višegodišnjih programa kulturnog razvoja na razini Općine te priprema i izrada nacrta samoupravnih sporazuma o sredstvima potrebnim za ostvarenje programa kulturnog razvoja. Rad stručne službe zajednice nadzirao je tajnik SIZ–a. SIZ je djelovao na području Općine Zadar. Vijeće korisnika imalo je 44 delegata iz raznih izbornih jedinica (OOUR–a, Općinskog vijeća saveza sindikata, mjesnih zajednica), a Vijeće radnika je imalo 23 delegata iz oblasti kulture.

Vijeće korisnika birale su mjesne zajednice. Vijeće radnika činili su predstavnici ustanova u kulturi. Statut SIZ–a u kulturi donesen je 14. srpnja 1975., a nadopunjen 24. ožujka 1986. godine. U radu i odlučivanju u Skupštini Zajednice i u njenim izvršnim organima sudjelovali su i predstavnici Općinskog sindikalnog vijeća Zadar.

U uredskom poslovanju spisi su se po tekućem broju unosili u urudžbeni zapisnik, koji je imao sljedeće rubrike: redni broj, datum primitka, pošiljatelj (datum i broj), predmet (kratak sadržaj spisa), kome je spis otpremljen, veza s istim predmetom, bilješka (gdje se spis nalazi). U uredskome poslovanju nije bio uveden razredbeni sustav.

POVIJEST FONDA

Gradivo SIZ–a u oblasti kulture Općine Zadar preuzeto je u Državni arhiv u Zadar u dva navrata, prvi put 22. srpnja 1986. gradivo nastalo do 1984. godine (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 158/1986). Drugi put je preuzeto u tijeku Domovinskog rata, međutim, o tome ne postoji zapisnik. Tom prilikom je preuzet ostatak gradiva do 1990. kad je SIZ kulture Općine Zadar prestao s djelovanjem. Gradivo je arhivistički sređeno i izrađen je sumarni inventar. Oblikovane su 3 serije: spisi prema urudžbenom zapisniku, zapisnici, planovi i programi. Takvo oblikovanje serija nije dosljedno provedeno, jer se i u seriji spisi nalaze zapisnici.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda čine zapisnici Izvršnog odbora i Komisije za program, informacije o materijalnom položaju kulture i stopi izdvajanja za kulturnu djelatnost, obavijesti o delegiranju predstavnika Zajednice u natječajnim komisijama. Gradivo sadrži zapisnike sjednica Izvršnog odbora na kojima se raspravljalo o najrazličitijim pitanjima iz oblasti kulture, kao što je donošenje prijedloga izmjena bilance sredstava za zadovoljavanje zajedničkih i općih potreba u općini Zadar, izvještaji komisija za pregled materijalnih troškova u ustanovama kulture, kao i prijedlozi odluka o doprinosu iz osobnog dohotka radnika, prijedlozi za nagradu grada Zadra, rasprave o stanju u kulturi općine Zadar, razmatranje prijedloga za uvrštavanje u program kulturnog razvoja na razini Republike, usvajanje izvještaja o radu i djelovanju SIZ–a kulture općine Zadar, odluke o raspisivanju izbora za delegiranje delegata u Skupštinu SIZ–a kulture, usvajanje odluka o osnivanju i imenovanju komisije za pripremu srednjoročnih i dugoročnih planova kulturnog razvoja.

Planovi i programi sadrže programe rada i financijske planove OUR–a u kulturi; programe rada kulturnih ustanova u Zadru o prikupljanju gradiva, zatim zapise o idejno–obrazovnim prezentacijama, predavanjima i suradnji s OUR–ima, zapise o organiziranju izložbi i posjeta, o suradnji s vojskom (JNA), školama i fakultetima, praćenje domaće i strane literature, planove o otvaranju novih radnih mjesta.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici SIZ–a kulture, 1975.–1990, 6 knj.

2. Urudžbeni zapisnik (Općenarodna obrana – ONO), 1979.–1988., 12 knj.

Predmetne knjige

3. Evidencija delegata Skupštine, njenih organa i radnih tijela, 1977.–1985., 4 knj.

4. Matična knjiga radnika, 1975.–1990., 11. knj.

Spisi, 1975.–1990., 177 kut.

1. Opći spisi prema urudžbenim zapisnicima, 1975.–1990., kut. 1–65.

2. Spisi financijske dokumentacije SIZ–a, 1979.–1984., kut. 66–75.

3. Zapisnik Stručne službe SIZ–a, 1977.–1980., kut. 76.

7. Sredstva javnog informiranja o radu SIZ–a, 1979., kut. 77.

8. Samoupravni sporazumi i rješenja, 1978., kut. 78–89.

9. Normativi o obračunu poslova i radnih zadataka OUR–a u kulturi, 1979., kut. 90.

10. Dnevnici financijskog knjigovodstva, 1978.–1984., kut. 91–92.

11. Izjave upisa zajma za izgradnju cesta u SRH, 1976., kut. 93.

12. Spisi komisije za domove kulture (zapisnici), god. 1977., 1979.–1980., kut. 94.

13. Spisi Komisije za program i sredstva (zapisnici), 1978.–1982., kut. 95–96.

14. Zapisnici sjednica Komisije za vrednovanje rezultata rada, 1978.–1984., kut. 97–100.

15. Zapisnici sa sjednica Izvršnog odbora SIZ–a, 1975.–1983., kut. 101–109.

16. Materijali sjednica skupštine SIZ–a (zapisnici), 1975.–1983., kut. 110–113.

17. Samoupravni sporazumi, zakoni, statuti, registracija, kut. 114.

18. KOO za njegovanje i razvijanje revolcionarnih tradicija, 1985.–1988., kut. 115.

19. Popis vijeća delegata djelatnika u kulturi i korisnika kulturnih dobara, 1975.– 1978., 1980.–1983., kut. 116.

20. Zapisnici sjednica Izvršnih odbora Skupštine SIZ–a, 1987.–1990., kut. 117.

30. Zapisnici sjednica Komisije za vrednovanje, 1986.–1987

Zapisnici sjednica Komisije za program i sredstva, 1986.–1989., kut. 118.

31. Zapisnici sjednica Skupštine SIZ–a, 1986.–1987., kut. 119.

32. Izvještaji o izvršenju programa rada, 1975.–1990., kut. 120–143.

33. Srednjoročni planovi OUR–a u kulturi, 1976.–1980., kut. 144.

34. Analiza mogućnosti razvoja u oblasti kulture, 1981.–1985., kut. 145.

35. Programi rada OUR–a u kulturi, 1978.–1983., kut. 146–152.

36. Izvještaju o radu OUR–a u kulturi (i posebni programi), 1985.–1987., kut. 153–156.

37. Dostava planova Općinskog sekretarijata za narodnu obranu, 1979.–1982., kut. 157–158.

38. Projektna dokumentacija ustanova u kulturi, kut. 159–160.

39. Projektna dokumentacija i troškovnici domova kulture u mjesnim zajednicama, kut. 161–173.

40. Spisi Komisije za pripremu srednjoročnog plana kulturnog razvoja u Općini Zadar, 1981.–1985., kut. 174.

41. Komisija za rješavanje stambenih pitanja, 1983.–1985., kut. 175.

42. Prijedlozi programa rada OUR–a, KUD–ova i ostalih organizacija za RSIZ, 1990., kut. 176.

43. Prijedlozi programa, 1991., kut. 177.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–146: Skupština općine Zadar, 1963.–1990.

HR–HDA–1605: Republička samoupravna interesna zajednica kulture, 1974.–1990.

BIBLIOGRAFIJA

Zakon o samoupravnim zajednicama u oblasti kulture iz 1974. godine. *** Zakon o SIZ–ovima kulture iz 1983. godine. *** Ivanišević, Stjepan; Pavić, Željko; Ramljak, Milan; Pusić, Eugen. Samoupravljanje. Zagreb, 1979.*** Samoupravno interesno organiziranje: priručnik za delegate i delegacije u samoupravnim interesnim zajednicama. Zagreb, 1977. *** Šokota, Mirjana; Milko Brković; Mirjana Vujanić–Lednicki. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu isocijalističkoj izgradnji na zadarskom području (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.*** Zadar i okolica od Drugoga svjetskog rata do Domovinskog rata: zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 21. studenog 2007. u Zadru. Zagreb: HAZU; Zadar: Sveučilište, 2009.