[0469] Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Zadar (1947. – 1948.)

Signatura: HR–DAZD–469

Klasifikacija: A.5.4.

Naziv fonda: Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1947.–1948.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 54 kut.; 5,4 d/m

Stvaratelj: NO kotara Zadar 1947.–1948.

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–467: Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Benkovac, 1947.–1948., str. 561

POVIJEST FONDA

Skupština općine Zadar ovo je gradivo 15. listopada 1965. godine predala tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru zajedno sa spisima kotarskih narodnih odbora (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 87/1965).

SADRŽAJ

Kotarske komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju imenovali su narodni odbori pojedinih kotara. Gradivo tih komisija sadrži programe, izvještaje, popise kolonista i agrarnom reformom oduzete zemljišne posjede veleposjednicima i Crkvi te dodijeljene obrađivačima, popise naseljenih osoba na zemljištima koja su potpadala pod agrarnu reformu, kao i statističke podatke o kolonizaciji i agrarnoj reformi na području kotara. Rješenja su izdavana na tiskanim obrascima s podacima o mjestu gdje se nalazi zemljište, katastarskom broju čestice i veličini u četvornim metrima te informacija o bivšim vlasnicima. Gradivo je značajan izvor za istraživanje agrarne reforme i kolonizacije na području kotara u razdoblju 1945.–1948. Sređeno je prema odlukama o dodjeli agrara pojedinim osobama.

Pojedina rješenja sadrže i spise kojima su obrađivači dokazivali da im je obradiva zemlja ili šuma dodijeljena još agrarom iz 1931. ili 1938.–1939. Odnosno, da im prilikom te prve agrarne reforme nije priznato pravo vlasništva na određenom posjedu i slično. Dvije kutije sadrže gradivo koje se odnosi na kolonatske posjede na području Kotara Zadar, žalbena rješenja i obnove postupaka po žalbama. Dvije kutije fonda odnose se na Poljoprivredno– zemljišni fond iz 1953. godine.

POPIS GRADIVA

Registri i kazala

1. Registar Kotarske komisije za agrar, 1947., 2 knj.

2. Kazalo po imenima obrađivača, 1947., 2 knj.

Spisi, 54 kut.

1. Rješenja Kotarske komisije za agrarnu reformu i kolonizaciju, kut. 1–50.

2. Kolonatski posjedi, žalbe i obnove postupaka, kut. 51–52.

3. Poljoprivredno–zemljišni fond iz 1953., kut. 53–54.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Kazalo imena

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–467: Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Benkovac, 1947.–1948.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar, 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–467: Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Benkovac, 1947.–1948., str. 561