[0468] Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Pag (1931. – 1947.)

Signatura: HR–DAZD–468

Klasifikacija: A.5.4.

Naziv fonda: Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Pag

Vrijeme nastanka gradiva: 1931., 1939., 1947.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 40 kut.; 4,10 d/m

Stvaratelj: Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Pag

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–467: Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Benkovac, 1947.–1948., str. 561

POVIJEST FONDA

Ured za imovinsko–pravne poslove Županije zadarske predao je 20. travnja 2000. godine Državnom arhivu u Zadru spise Kotarske komisije za agrarnu reformu i kolonizaciju Paga (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 268/2000). Primopredajni zapisnik zaveden je u Urudžbeni zapisnik Državnog arhiva u Zadru pod oznakom12/10–2000. Isti je Ured 13. rujna 2002. godine predao i jedan svežanj agrarnih spisa iz 1947. godine (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 306/2002). Zapisnik o ovoj primopredaji zaveden je u Urudžbeni zapisnik Državnog arhiva u Zadru pod oznakom 12/18–2002.

Županijski ured imovinsko–pravnih poslova Zadarske županije, Ipostava Pag, predao je 7. studenoga 2001. godine Državnom arhivu u Zadru 1,50 d/m spisa koji se odnose na agrarne odluke iz razdoblja 1931.–1965. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 290/2001). Primopredajni zapisnik je zaveden u urudžbeni zapisnik pod brojem 12/23–2001.

SADRŽAJ

Kotarske komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju imenovali su narodni odbori pojedinih kotara. Gradivo tih komisija sadrži programe, izvještaje, popise kolonista i agrarnom reformom oduzete zemljišne posjede veleposjednicima i Crkvi te dodijeljene obrađivačima, zatim popise naseljenih osoba na zemljištima koja su potpadala pod agrarnu reformu, kao i statističke podatke o kolonizaciji i agrarnoj reformi na području kotara. Rješenja su izdavana na tiskanim obrascima s podacima o mjestu gdje se nalazi zemljište s katastarskim brojem čestice i veličinom u četvornim metrima te informacija o bivšim vlasnicima. Gradivo je značajan izvor za istraživanje agrarne reforme i kolonizacije na području kotara u razdoblju 1945.–1948. Sređeno je prema odlukama o dodjeli agrara pojedinim osobama.

Pojedina rješenja sadrže spise kojima su obrađivači dokazivali da im je obradiva zemlja ili šuma dodijeljena još agrarom iz 1931. ili 1938.–1939. odnosno, da im prilikom te prve agrarne reforme nije priznato pravo vlasništva na određenom posjedu i slično.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici kazala

1. Upisnik agrarnih prijava iz 1939.

2. Upisnik agrarnih prijava iz 1947.

3. Katastarski sumarnik društvene imovine katastarske općine Pag, 1967.

Spisi – agrarne odluke, 40 kut.

1. Agrarne odluke, 1939., kut. 1–23

2. Agrarne prijave, 1947., kut. 24–38.

3. Žalbe na odluke, 1947., kut. 39.

4. Agrarni spisi koji se odnose na agrarnu reformu 1931., kut. 40.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–467: Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Benkovac, 1947.–1948.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–467: Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Benkovac, 1947.–1948., str. 561