[0451] Mjesni narodni odbor Posedarje (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–451

Klasifikacija: A.4.1.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Posedarje

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 13 knj., 3 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Posedarje

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 1. srpnja 1947. godine Mjesni narodni odbor Posedarje je u sastavu kotara Zadar. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. ukinuti su mjesni narodni odbori i osniva se Narodni odbor kotara Zadar sa 14 općina. Mjesni narodni odbor Posedarje ulazi u sastav općine Vinjerac u čijem su sastavu Posedarje, Islam Latinski, Seline, Slivnica, Starigrad i Vinjerac.

POVIJEST FONDA

Arhivsko gradivo MNO Posedarje primljeno je u Arhiv zajedno s gradivom NOO Posedarje 20. srpnja 1975. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 134/1975). Zabilježeno je da je gradivo primljeno u nesređenom i fragmentarnom stanju. Urudžbeni zapisnici su sačuvani djelomično, a nedostaju i spisi za razdoblje od 1945. do 1947. godine.

SADRŽAJ

U sačuvanom gradivu su zapisi o uspostavi upravnih tijela te uređenju puteva, bunara, o upravljanju imovinom. Dio spisa odnosi se i na političko djelovanje KPH za mjesto Posedarje. U fondu se nalaze i dijelovi Poljoprivredne zadruge „Plavi Jadran“ u Posedarju.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici MNO Posedarje, 1948.–1951., 4 knj.

2. Urudžbeni zapisnik Poljoprivredne zadruge „Plavi Jadran“, 1948.–1954., 1 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga računskih spisa PZ „Plavi Jadran“, 1945.–1952., 2 knj.

2. Knjiga primitaka i izdataka MNO Posedarje, 1950.–1952., 1 knj.

3. Protokol izdanih potvrda za državljanstvo i knjige državljana, 1948.–1952., 5 knj.

Spisi, 1948.–1951., 3 kut.

1. Opći spisi MNO Posedarje, 1948.–1949., kut. 1.

2. Opći spisi MNO Posedarje, 1950.–1951., kut. 2.

3. Zapisnici sastanaka partijske organizacije KPH Posedarje, 1948.–1949., kut. 3.

Razni spisi iz 1947. godine kao i statistički podaci o domaćinstvima na teritoriju

MNO Posedarje, 1948.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–161: Narodni odbor općine Posedarje 1955.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619