[0450] Javni bilježnik Alkica Kolega Zubčić, Zadar (1995. – 2007.)

Signatura: HR–DAZD–450

Klasifikacija: B.3.8. – B.4.8.

Naziv fonda: Javni bilježnik Alkica Kolega Zubčić

Vrijeme nastanka gradiva: 1995.–2007.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 27 d/m

Stvaratelj: Javni bilježnik Alkica Kolega Zubčić

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Javno bilježništvo je javna služba koja je ponovno uvedena u hrvatski pravni poredak Zakonom o javnom bilježništvu iz 1993. godine. Isti je tri puta noveliran 1994., 2007., 2009. godine. Uz Zakon donesen je i niz provedbenih propisa kojima se uređuje javnobilježnička služba.

Javnobilježničku službu obavljaju javni bilježnici kao samostalni i neovisni nositelji te službe i kao osobe od javnog povjerenja. Javnobilježnička služba sastoji se u službenom sastavljanju i izdavanju javnih isprava o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se utemeljuju prava, službenom ovjeravanju privatnih isprava, primanju na čuvanje isprava, novca i predmeta od vrijednosti radi predaje drugim osobama ili nadležnim tijelima, obavljanju po nalogu sudova ili drugih javnih tijela postupaka određenih zakonom.

Javnog bilježnika (notara) rješenjem imenuje ministar pravosuđa nakon provedenog natječaja. Rad javnih službenika nadzire Ministarstvo pravosuđa i Komora. Ministarstvo pravosuđa određuje javnobilježnička mjesta. Pri određivanju javnobilježničkog mjesta vodi se računa da na području svakog zakonom određenog suda bude najmanje jedan javni bilježnik. Ministarstvo određuje i službeno područje javnog bilježnika.

Javni bilježnik Alkica Kolega Zupčić djeluje od 1995. godine. Službeno područje djelovanja je područje Općinskog suda u Zadru. Javnobilježnički ured je u javnobilježničkom službenom sjedištu u Zadru na adresi Frane Grisogona 9. Stvaratelj je još uvijek aktivan.

Službeno područje javnog bilježnika je područje općinskog suda na kojem treba biti najmanje po jedan javni bilježnik za svakih petnaest tisuća stanovnika.

U djelokrug rada javnog bilježnika spada sastavljanje javnobilježničkih akata koji su potrebni za pravnu valjanost, izdavanje potvrda (solemnizacija) privatnih isprava, sastavljanje akata u vezi s osnivanjem i drugim statusnim pitanjima trgovačkih društava, sastavljanje zapisnika o pravnim radnjama koje je obavio ili kojima je bio nazočan po zahtjevu stranaka, sastavljanje zapisnika i potvrđivanje zaključaka skupština i drugih tijela, sastavljanje javne oporuke, ugovora o doživotnom uzdržavanju, ugovora o ustupu i raspodjeli imovine za života, posvjedočuje (potvrđuje) činjenice o istovjetnosti preslika (prijepisa) s izvornikom, o istinitosti podataka na izvodu iz trgovačkih ili poslovnih knjiga, o istinitosti potpisa ili rukoznaka na pismenima, izdaje potvrde, priopćava izjave, prima na čuvanje isprave, novac i predmete od vrijednosti radi njihove predaje drugim osobama i nadležnim tijelima, protestira mjenice, čekove i druge vrijednosne papire, obavlja i druge poslove predviđene zakonom, a po nalogu sudova i drugih javnih tijela (npr. provodi ostavinske postupke, pojedine radnje u ovršnom postupku i dr.).

Javni bilježnik je ovlašten u formi javnobilježničkog akta sastavljati i sve ostale pravne poslove, čime takvi ugovori dobivaju snagu javne isprave, a pod određenim pretpostavkama i snagu ovršnih isprava. Nadalje, javni bilježnik zasniva založno pravo na stvarima i pravima dužnika, osigurava tražbine prijenosom vlasništva na stvarima, prijenosom prava, prijenosom dionica, udjela ili poslovnih udjela u trgovačkim društvima.

Unutarnji ustroj javnog bilježništva i uredsko poslovanje uređeno je Zakonom o javnom bilježništvu i Javnobilježničkim poslovnikom.

Javni bilježnik dužan je voditi upisnike, imenike, druge knjige, kartoteke, elektroničke i druge evidencije propisane Zakonom o javnom bilježništvu i Javnobilježničkim poslovnikom.

POVIJEST FONDA

Arhivsko gradivo fonda Javni bilježnik Alkica Kolega Zubčić preuzeto je u nekoliko navrata. Prva predaja arhivskog gradiva uslijedila je 2003. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 321), zatim 2004. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 332), 2005. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 347), 2008. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 365) i 2011. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 474). Ovaj je arhivski fond preuzet u Državni arhiv u Zadru kao uzorak, dok je arhivsko gradivo, tj. zapisi trajne vrijednosti i dalje kod bilježnika.

SADRŽAJ

Fond sadrži seriju Ovjere prijepisa isprava OV (diploma, svjedodžbi, domovnica, knjižice vozila, punomoći), ovjere izvoda iz trgovačkih i poslovnih knjiga, ovjere prijevoda, ovjere potpisa (ovjera potpisa kod ugovora o kupoprodaji motornog vozila, ugovora o kreditu, izjava i dr.) te seriju potvrđenih (solemniziranih) ugovora OU (ugovor o kreditu za kupnju motornog vozila, ugovor o zakupu), zapisnik o deponiranju potpisa, sastav punomoći, zapisnik s redovne skupštine društva, zapisnik o primanju isprave u JB polog, potvrde o životu, zapisnike o prihvatu (društveni ugovor), zapisnike sa skupština društva, zapisnike o deponiranju punomoći, zapisnike o potvrdama i sva posvjedočenja u vezi s preuzimanjem novca i vrijednosnih papira na čuvanje te spise koji su nastali u obavljanju svih drugih javnobilježničkih radnji osim onih koji se upisuju u posebne upisnike.

POPIS GRADIVA

Spisi ovjera, 1995.–2004.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–478: Javni bilježnik Dušan Jurković 1930.–1942.

ZBIRKE ZAKONA

1. Zakon o javnom bilježništvu, NN 78/1993., 29/1994., 16/07., 75/09.

2. Javnobilježnički poslovnik, NN 38/1994., 82/1994., 37/1996., 151/05.

3. Pravilnik o javnobilježničkim protestnim upisnicima, NN 38/1994., 24/1999.

4. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva u javnobilježničkim uredima, HJK–066/08., Zagreb, 3. rujna 2008.

5. Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika, NN 84/07, NN 55/08, NN 55/10.

BIBLIOGRAFIJA

Javni bilježnik i javnobilježnička služba, Hrvatska javnobilježnička komora.