[0435] Lučka kapetanija Zadar (1914 – 2004.)

Signatura: HR–DAZD–435

Klasifikacija: A.5.3.

Naziv fonda: Lučka kapetanija Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1914.–2004.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 250 knj., 1250 svež.

Stvaratelj: Lučka kapetanija Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–126: Lučka kapetanija Biograd, str. 444

Sustav lučkih kapetanija uveden je Statutom austrijske Pomorske uprave 1850. godine.

Nakon kapitulacije Italije i ulaska partizanskih jedinica u Zadar 1944. osnovana je Lučka kapetanija u Zadru kao vojna ustanova, a od srpnja 1945. kao ustrojbena jedinica Uprave pomorske oblasti srednjeg Jadrana u Splitu, u sastavu Glavne uprave za pomorstvo pri Ministarstvu saobraćaja DFJ. Na temelju Osnovnog zakona o službi sigurnosti plovidbe na moru i na unutrašnjim plovnim putovima zakona donesena je Uredba o lučkim kapetanijama i pristaništima (NN NRH 51/1962). Lučke kapetanije nadležne su za obalu kopna i otoka s pomorskim (javnim) dobrom i dio obalnog mora Jugoslavije. Za područje NR Hrvatske to su bile kapetanije u Dubrovniku, Pločama, Puli, Rijeci i Splitu. One su po obujmu poslova bile organizirane u dvije skupine. U prvoj su skupini bile lučke kapetanije u Rijeci i Splitu kao kapetanije s većim opsegom i tri organizacijska odsjeka (Odsjek sigurnosti plovidbe, Upravno–pravni odsjek i Odsjek za opće poslove). Lučka kapetanija u Zadru bila je u skupini kapetanija s manjim opsegom poslova i dva organizacijska odsjeka (Odsjek sigurnosti plovidbe i Upravno–pravni odsjek).

Zakon koji se odnosi na rad lučkih kapetanija donesen je 1965. godine (NN 18/1965), s izmjenama iz 1969. (NN 4/1969. i 12/1969) i 1987. godine (NN 24/1987).

Lučke kapetanije u Republici Hrvatskoj su osnovna upravna tijela službe sigurnosti plovidbe, a obavljaju upravne odnosno inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe u okviru zakonskih prava i dužnosti. One su područne jedinice Ministarstva nadležnog za pomorstvo u sustavu Uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu mora bez pravne osobnosti.

Lučke kapetanije obavljaju poslove nadzora plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, poslove traganja i spašavanja ljudskih života i imovine na moru, inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe, inspekcijski nadzor nad pomorskim dobrom, poslove upisa i brisanja brodova (i ostalih pomorskih objekata) te vođenja upisnika brodova (pomorskih objekata), poslove utvrđivanja sposobnosti za plovidbu, baždarenje brodica, poslove upisa i brisanja brodica te vođenja očevidnika brodica, poslove izdavanja pomorskih knjižica, poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti pomoraca za stjecanje zvanja u pomorstvu, izdavanje i vođenje očevidnika izdanih ovlaštenja za obavljanje službe na brodovima te druge upravne, stručne i tehničke poslove vezane za sigurnost plovidbe na moru.

Ustrojbene jedinice lučke kapetanije su odjeli na čelu kojih su načelnici. Svaka lučka kapetanija ima odjel za inspekcijske poslove, odjel za upravljanje i nadzor pomorskoga prometa s poslovima traganja i spašavanja, odjel za pravne poslove i odjel za upravne poslove. Lučke kapetanije mogu imati ispostave izvan svog sjedišta, a osnivaju se u udaljenim područjima kapetanije ili u mjestima od većeg gospodarskoga i prometnog značenja.

Danas u Republici Hrvatskoj djeluje osam lučkih kapetanija: Pula, Rijeka, Senj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik. Lučka kapetanija Zadar ima lučke ispostave u Novigradu, Biogradu, Preku, Silbi, Istu, Božavi, Salima, Pagu i Starigradu.

POVIJEST FONDA

Sačuvana su četiri zapisnika o preuzimanju gradiva od Lučke kapetanije Zadar i to iz 1998., 2001., 2007. i 2010. Godine 1998. preuzeto je gradivo za razdoblje 1958.–1991. Dana 29. studenoga 2001. preuzeto je gradivo za razdoblje 1992.–1996. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 292/2001). Dana 13 srpnja 2007. preuzeti su spisi iz razdoblja 1997.–2000. Posljednja primopredaja obavljena je 4. listopada 2010. godine kada je predano gradivo iz razdoblja 2001.–2007. godine, zatim urudžbeni zapisnici 1946.– 1949. i tri knjige iz razdoblja 1914.–1941. U zapisnicima o primopredaji predviđeno je izlučivanje gradiva u Državnom arhivu u Zadru nakon isteka rokova čuvanja. Fond nije arhivistički sređivan i još se nalazi u svežnjevima u kojima su spisi predani Arhivu.

SADRŽAJ

Gradivo lučkih kapetanija sadrži zapisnike ispita za pomorska zvanja, ovlaštenja za uporabu pomorskog javnog dobra, rješenja o upisu i brisanju ribarskih brodova, suglasnosti za koncesije i građevinske radove, zapise o ukrcaju i iskrcaju pomoraca, upravne postupke, godišnje statistike, zapisnike savjeta radne zajednica, zapise o pomorskim prekršajima, zapise odjela za inspekcije sigurnosti plovidbe i odjela za pomorski saobraćaj, odobrenja za plovidbu čamcima, financijsku dokumentaciju, plovidbene dozvole za strance i državljane Repubike Hrvatske, deklaracije o opasnim teretima. Fond osim spisa Lučke kapetanije nastalih u razdoblju 1946.–2004. sadrži i tri knjige iz razdoblja od 1914. do 1941. godine.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnici – djelovodnici 1945.–1947., 1949., 1958., 1967.–2000., 33 knj.

2. Djelovodnik s popisom akata 1962., 1964.–1967., 5 knj.

3. Popis akata 1959., 1960., 1967.–1972.,1974.–1987., 24 knj.

4. Registar 1958.–1973., 1975.–1991., 31 knj.

5. Predatni zapisnik 1947.–1957., 1961., 1963., 1965., 1968., 23 knj.

6. Urudžbeni zapisnik odjeljka Gaženica 1978.–1987., 1 knj.

7. Upisnici predmeta 1988.–1997., 10 knj.

8. Upisnik UP/I predmeta 1971.–2000., 24 knj.

9. Prvostupanjski upisnik pomorskih prekršaja 1970.–1975., 1984.–1993., 2 knj.

10. Kazalo predatnog zapisnika 1946.–1958., 10 knj.

11. Kazalo 1974., 1 knj.

Pomorske knjižice

12. Registar pomorskih knjižica do 1940. (Registro libretti di servizio maritimo), 1 knj.

13. Kazalo registra pomorskih knjižica 1914.–1921. (Indice del Registro libretti di

servizio marittimo anno), 1 knj.

14. Zapisnik za izdavanje pomorskih knjižica 1939.–1940., 1 knj.

15. Popis pomorskih knjižica i produženja Preko 1940., 1 knj.

Brodovi

16. Upisnik dolazaka i odlazaka za strane jahte, 1965.–1979., 4 knj.

17. Brodski dnevnici, 1948.–1950., 4 knj.

18. Upisnik dolazaka i odlazaka brodova iznad 10 NRT, 1959.–1966., 12 knj.

19. Indeks vlasnika ribarskih brodova (talijanska uprava), 1 knj.

21. Upisnici dolazaka i odlazaka brodova 1959.–2001., 32 knj.

22. Upisnik dolazaka i odlazaka brodova Gaženica, 1 knj.

Pomorci

23. Registar pomoraca (Registro della gente di mare), 1 knj.

24. Popis časnika i osoblja pomorskih zvanja, 1921.–1941., 1 knj.

25. Popis ukrcanih i iskrcanih pomoraca, 1966., 1 knj.

26. Alfabetski imenik očevidnika službe pomoraca, 1 knj.

27. Očevidnik službe pomoraca, 12 knj.

28. Očevidnik povlastica javnog pomorskog dobra 1947.–1961., 2 knj.

29. Upisnik o položenim ispitima, 1963.–1978., 1 knj.

30. Ispiti za osposobljavanje pomoraca, 1961.–1962., 1 knj.

21. Upisnik o ispitima za voditelja brodice, 1997., 1999.–2000., 3 knj.

Pomorske nezgode

32. Pomorske nezgode 2003., 1 knj.

33. Očevidnik pomorskih nezgoda 1986.–1994., 1 knj.

34. Dnevnik rada lučkih nadzornika 1970., 1 knj.

Razno

35. Okružnice 1981.– 2000., 1 knj.

36. Očevidnik izdatih baždarskih listova (Privlaka), 1 knj.

Spisi, 1914.–2004., 1125 svež.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, njemački, engleski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Ne postoji.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA. – Mikrofilmovi D 283–579: Pomorska vlada u Trstu 1850.–1923.

HR–HDA–1101: Glavna uprava za obalnu plovidbu NRH 1951.–1952.

HR–DAST–40: Direkcija pomorske plovidbe Split 1945.–1952.

HR–DAST–123: Uprava pomorstva Split 1945.–1950.

HR–DAST–362: Jugoslavenski registar brodova Split 1949.–1992.

BIBLIOGRAFIJA

Kos, Lucijan. Nova organizacija službe sigurnosti plovidbe na moru, Pomorski zbornik Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije, knjiga 1. Zadar, 1963.