[0393] Narodni odbor općine Stankovci (1952. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–393

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor općine Stankovci

Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 9 kut.; 0,90 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor općine Stankovci

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. Stankovci postaju općinom u sastavu Narodnog odbora kotara Benkovac, a obuhvaća sela Banjevci, Budak, Kašić Banjevački, Morpolača, Prović, Radašinovac, Velim i Vukšić. Sela Banjevci, Prović, Radašinovac i Stankovci 1947. godine sjedišta su mjesnih narodnih odbora.

Zakonom o području kotara i općina u NR Hrvatskoj od 13. srpnja 1955. ukida se kotar Benkovac i njegovo područje se pripaja kotaru Zadar, osim općine Stankovci koja se pripojila kotaru Šibenik. Kotaru Šibenik pripojio se i kotar Knin. Statut općine donesen je na XVIII. sjednici NO općine od 10. kolovoza 1957. godine.

Takav ustroj ostaje do 1962. kada se Zakonom o izmjenama područja općina i kotara NR Hrvatske, od 24. veljače 1962. ukida općina Stankovci i ulazi u sastav općine Benkovac.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Benkovac je 20. listopada 1983. godine gradivo ovog fonda predala tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 184/1983). Gradivo je sačuvano fragmentarno. Nisu sačuvane pomoćne uredske knjige kao ni spisi tajništva. Najbolje su sačuvani spisi pojedinih odjela, komisija i savjeta. U potpunosti su sačuvani zapisnici i odluke sjednica NO općine, kao i zapisnici nekih odjela i komisija.

SADRŽAJ

Fond ima lokalni značaj i vrijedan je izvor za povijest gospodarskog, društvenog, prosvjetnog i kulturnog razvoja jednog dijela Ravnih kotara.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1952.–1962., 9 kut.

1. Zapisnici sjednica NO općine Stankovci, 1952.–1956., kut. 1.

2. Zapisnicu sjednica NO općine Stankovci, Općinskog vijeća i Vijeća proizvođača, 1957.–1962., kut. 2.

3. Zapisnici sjednica Savjeta za privredu, prosvjetu i kulturu i komunalne poslove i zapisnici sa sjednica raznih komisija, 1955.–1962. Primopredajni zapisnik NO općine Stankovci i SO Benkovac, 1962., kut. 3.

4. Razni duplikati zapisnika sjednica i komisija NOO, kut. 4.

5. Opći spisi Odjela za rad i radne odnose, dosjei službenika i sl., kut. 5.

6. Statistički popis domaćinstava iz 1960.

Projekt izgradnje općinskih stanova u Stankovcima

Spisi o izborima odbornika, 1957. Društveni plan razvoja općine, 1957.

Zapisnici sastanaka zborova birača, 1960., kut. 6.

7. Spisi Odjela za financije: završni računi, financijski knjigovodstveni spisi, 1956.–1962., kut. 7.

8. Platne liste, kut. 8.

9. Odjel za prosvjetu i kulturu

Podaci o stanju u školama na području općine

Razne potvrde i ovjere, matični ured i spisi općinskog suda na zahtjev građana, kut. 9.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni popis gradiva.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac

HR–DAŠI–29: Narodni odbor kotara Šibenik

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619