[0392] Narodni odbor općine Smilčić (1952. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–392

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor općine Smilčić

Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 13 knj., 43 kut.; 4,50 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor općine Smilčić

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. osniva se Narodni odbor općine Smilčić koji je obuhvaćao mjesta Biljane Donje, Biljane Gornje, Islam Grčki, Kašić i Smilčić. Osnivačka sjednica Narodnog odbora općine Smilčić održana je 11. svibnja 1952. godine. Statut Općine Smilčić izrađen je 1956. godine. Općina je pravni sljednik MNO Smilčić (1943.–1952.) čiji spisi nisu sačuvani. Zakonom o području kotara i općina u NR Hrvatskoj iz kolovoza 1955. (NN NRH 36/1955) ukidaju se kotari Benkovac, Knin i Rab. Dotadašnji kotar Benkovac pripaja se kotaru Zadar, osim općine Stankovci koja se pripaja kotaru Šibenik. Kotaru Šibenik se pripaja kotar Knin. Tom administrativno–teritorijalnom podjelom Općina Smilčić ulazi u sastav kotara Zadar. Općini Smilčić pripadala su ona ista mjesta koja su joj pripadala i ranije dok je bila u sastavu kotara Benkovac: Biljane Donje, Biljane Gornje, Islam Grčki, Kašić, Smilčić i zaselak Bjedov.

Općina Smilčić ukinuta je Zakonom o izmjenama područja općina i kotara NR Hrvatske od 24. veljače 1962. godine. Područje bivše općine Smilčić ulazi u sastav općine Benkovac.

POVIJEST FONDA

Kada je 1955. ukinut Narodni odbor općine Smilčić, arhivsko i registraturno gradivo preuzima SO Benkovac. SO Benkovac je gradivo predala Arhivu u Zadru 1983. godine temeljem primopredajnog zapisnika od 20. listopada 1983. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 184/1983). Gradivo je sačuvano fragmentarno. Izgubljen je veći dio urudžbenih zapisnika, kazala i drugih knjiga, a spisi su sačuvani fragmentarno. Gradivo je primljeno u Arhiv nesređeno i u rinfuznom stanju. Prilikom sređivanja uspostavljen je prvobitni poredak, te obavljeno izlučivanje bezvrijednog gradiva.

SADRŽAJ

Gradivo fonda ima pretežno lokalni značaj i pruža uvid u društvene, političke i kulturne prilike na teritoriju NO općine Smilčić u razdoblju od deset godine između 1952. i 1962. godine.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik NO općine Smilčić, 1959.–1962., 4 knj.

2. Kazalo imena i predmeta, 1959.–1960., 2 knj.

Predmetne knjige

1. Dostavna knjiga tajništva, 1954.

2. Djelovodnik izdatih službenih potvrda, 1953.–1957.

3. Knjiga potvrda o zajedničkom domaćinstvu, 1958.

Spisi, 1952.–1962., 43 kut.

1. Statut Općine iz 1956. godine. Zapisnik osnivačke sjednica NO općine Smilčić od 11. svibnja 1952., kut. 1.

Zapisnici sjednica NO općine Smilčić, 1952.–1955.

2. Zapisnici sjednica NO općine Smilčić, 1956.–1960., kut. 2.

Zapisnici sjednica Savjeta za privredu i komunalne poslove; Zapisnici sjednica Savjeta za socijalno staranje i narodno zdravlje; Spisi Izborne komisije i popisi birača; Potvrde o zajedničkom domaćinstvu.

3. Opći spisi NO općine Silba, 1952.–1955., kut. 3.

4. Spisi Odjela za trgovinu i opskrbu, 1952., kut. 4.

Spisi Odjela za komunalne poslove, 1952.–1955.

5. Spisi odjela za privredu i upravu prihoda, 1952.–1955.

Spisi Odjela za financije, 1955.

Platni iskazi službenika NO općine Smilčić, kut. 5.

6. Spisi Odjela za prosvjetu i kulturu, 1953.–1955., kut. 6.

7. Spisi Odjela za narodno zdravlje i socijalno staranje, 1952.–1955., kut. 7.

8. Spisi Odjela za građevinarstvo i upravu cesta, 1952.–1963., kut. 8.

Elaborati za uređenje osnovne škole; adaptacija i revizija plana za obnovu kule i posjeda Stojana Jankovića u Islamu Grčkom; podaci o stanju stambenog fonda.

9. Spisi odjela za organizacione i osobne poslove, 1952.–1960., kut. 9.

10. Spisi prema jedinstvenim arhivskim znakovima, 1958.–1962., kut. 10–41.

11. Popis akata, uvjerenja, potvrda, računi i ostalo.

Porezne obveze, financijske potvrde, uvjerenja izdavana građanskim i pravnim osobama, kut. 42.

12. Spisi Planske komisije, društveni planovi o razvoju poljoprivrede, kut. 43.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Analitički inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac 1943.–1955.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619