[0391] Narodni odbor općine Zemunik (1952. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–391

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor općine Zemunik

Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 27 knj., 28 kut.; 2.80 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor općine Zemunik Donji

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. u sastav NO kotara Zadar uvrštena je i novoosnovana općina Zemunik koja je obuhvaćala mjesta Debeljak, Donji Zemunik, Galovac, Gorica, Gornji Zemunik, Poličnik, Prkos, Smoković, Suhovare, Škabrnja, u kojima su do tada bili mjesni narodni odbori.

Osnivačka sjednica Narodnoga odbora općine Zemunik održana je 20. prosinca 1952. godine.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o podjeli NRH od 19. veljače 1953. iz općine Zemunik se izdvajaju sela Poličnik i Suhovare i ulaze u sastav općine Polača koja se tada osniva, a selo Debeljak izdvaja se također iz općine Zemunik i pripaja općini Zadar–vanjski. Zakonom o području kotara i općina u NR Hrvatskoj od 13. srpnja 1955. u sastavu općine Zemunik su mjesta Donji Zemunik, Galovac, Gorica, Gornji Zemunik, Poličnik, Prkos, Smoković, Suhovare i Škabrnja. Iste godine ukida se općina Poličnik i pripaja NO općine Zemunik.

Statut Narodnoga odbora općine Zemunik donesen je 27. rujna 1956. godine.

Takav ustroj ostaje do 1962. kada se Zakonom o izmjenama područja općina i kotara NR Hrvatske od 24. veljače te godine (NN 16/1962) ukida općina Donji Zemunik i ulazi u sastav općine Zadar. Pravni sljednik ukinute općine postaje Skupština općine Zadar.

POVIJEST FONDA

Fond je primljen u Arhiv između 1972. i 1974. godine i nije zaveden u Knjigu primljenog gradiva. Prilikom sređivanja i izrade inventara ustanovljeno je da se gradivo nalazi u nesređenom stanju povezano u 36 svežnjeva. Zajedno sa spisima općine nalazili su se i svežnjevi MNO Zemunik Donji (1944.–1952.) i Mjesnog ureda Zemunik (1964.–1972.). Od tih cjelina oblikovani su novi arhivski fondovi. Prilikom sređivanja utvrđeno je da nedostaju neki urudžbeni zapisnici i kazala. Do 1958. godine gradivo je sređeno prema tekućem broju urudžbenih zapisnika, a od 1958. prema jedinstvenim arhivskim znakovima.

SADRŽAJ

Narodni odbor općine Zemunik je tijelo vlasti na administrativno–teritorijalnom području čijim je djelovanjem nastalo gradivo koje je izvor za gospodarsku, društvenu i prosvjetnu povijest na području Ravnih kotara.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnik NO općine Zemunik, 1952.–1958., 4 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga inventara NO općine Zemunik, 1958.

2. Glavna knjiga poreznih obveznika – Zemunik Gornji, 1954.–1955.

3. Glavna knjiga poreznih obveznika – Smoković, 1954./55.

4. Glavna knjiga poreznih obveznika – Galovac, 1954./55.

5. Glavna knjiga poreznih obveznika – Škabrnja, 1954./ 55.

6. Glavna knjiga poreznih obveznika – Gorica, 1954./55.

7. Glavna knjiga poreznih obveznika – Poličnik 1954./55.

8. Glavna knjiga poreznih obveznika – Zemunik Donji, 1954./55.

9. Glavna knjiga poreznih obveznika – Zemunik Donji, 1956./57.

10. Glavna knjiga poreznih obveznika – Škabrnja – Suhovare, 1956./57.

11. Glavna knjiga poreznih obveznika – Smoković, 1956./57.

12. Glavna knjiga poreznih obveznika – Galovac, 1956./57.

13. Glavna knjiga poreznih obveznika – Zemunik Gornji, 1956./57.

14. Glavna knjiga poreznih obveznika – Poličnik, 1956./57.

15. Glavna knjiga poreznih obveznika – Gorica, 1956./57.

16. Glavna knjiga poreznih obveznika – Galovac, 1958.

17. Glavna knjiga poreznih obveznika – Gorica, 1958.

18. Glavna knjiga poreznih obveznika – Poličnik, 1958.

19. Glavna knjiga poreznih obveznika – Zemunik Gornji, 1958.

20. Glavna knjiga poreznih obveznika – Zemunik Donji, 1958.

21. Glavna knjiga poreznih obveznika – Suhovare, 1958.

22. Glavna knjiga poreznih obveznika – Škabrnja, 1958.

23. Glavna knjiga poreznih obveznika – Smoković, 1958.

Spisi, 1952.–1962., 28 kut.

1. Zapisnici sjednica NO općine Zemunik, od prve osnivačke sjednice 20. prosinca 1952. godine do posljednje sjednice 26. veljače 1962., kut. 1.

2. Zapisnici sjednica Vijeća proizvođača, 1957.–1962., kut. 2.

Zapisnici sjednica Općinskog vijeća NO općine Zemunik, 1957.–1962.

3. Zapisnici sjednica Savjeta za unutarnje poslove, 1952.–1953., 1955., 1958.

Zapisnici sjednica Savjeta za privredu, 1957.–1960.

Zapisnici sjednica Savjeta za prosvjetu i kulturu

Zapisnici sjednica Zbora birača NO općine Zemunik, 1953. i 1956.

Zapisnici sjednica Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu skrb

Duplikati zapisnika s raznih sjednica, kut. 3.

4. Opći spisi tajništava, povjereništava i savjeta, 1952., 1956., kut. 4–9.

5. Spisi Komisije za kolonizaciju s područja općine u Istru, 1956., kut. 10.

6. Spisi odjela NO općine Zemunik (prosvjeta i kultura, financije, privreda, poljoprivreda i šumarstvo, trgovina i opskrba, uprava za ceste i komisija za uzurpacije). Katastarski ured Općine, 1956., kut. 11.

7. Opći spisi tajništva; duplikati zapisnika Općinskog vijeća i Vijeća proizvođača, 1957., kut. 12.

8. Spisi odjela i komisija NO općine Zemunik, 1957., kut. 13.

9. Spisi odloženi prema jedinstvenim arhivskim znakovima, 1958.–1962., kut. 14–28.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619