[0369] Zbirka Kasandrić Ivan, povijesničar i publicist o povijesti Visa, Hvara i Korčule, (1315.– 1876.)

Signatura: HR–DAZD–369

Klasifikacija: L.2.

Naziv zbirke: Zbirka Kasandrić Ivana – dokumenti za povijest Visa, Hvara i Korčule

Vrijeme nastanka gradiva: 1315./1876.

Količina gradiva: 1 kut.; 0,10 d/m

POVIJEST ZBIRKE

Fond je početkom 1951. Arhivu prodao Petar Kasandrić. Primopredaja je zabilježena u Knjizi primljenog arhivskog gradiva pod brojem 31/51.

SADRŽAJ

Zbirka sadrži izvorne zapise i tiskovine za gospodarsku, društvenu i crkvenu povijest Hvara najvećim dijelom iz vremena mletačke uprave. Među ostalim, u zbirci je i jedna bilježnička knjiga (1750.–1769.) s Hvara, katastik nadarja Sv. Kuzme i Damjana na Hvaru iz 18. st., spisi Kazališnog društva u Hvaru od 1803. do 1876. godine.

Dio spisa se odnosi na Vis: tiskovina o bratovštini Sv. Ciprijana u Visu (1414.–1762.) i tiskovina spora o novim stanovnicima na Visu (1575.–1795.). Na Korčulu se odnosi tiskovina o izboru općinskog kancelara. U gradivu je sačuvana i tiskovina o sporu šibenskih konventualaca i male braće (1315.–1760.).

POPIS GRADIVA

1. Šibenik: franjevci–konventualci protiv franjevaca opservanata (tisak) 1315.–1760., 58 listova

2. Bratovština Sv. Ciprijana u Visu (tisak), 1414.–1762., 84 lista

3. Don Josip Vlahović protiv odvjetnika hvarske općine i zakupnika daće masti i žita iste općine (tisak), 1552.–1790., 84 lista

4. Hvarani u mletačkoj vojnoj službi 1573. i 1796., 8 listova

5. Hvarska općina protiv „novih stanovnika“ na Visu (tisak), 1575.–1795., 92 lista

6. Baštinici Kazimira Hektorovića protiv Hvarskog kaptola (tisak), 1679.–1698., 14 listova

7. Spor oko baštine Mazzoco 1687.–1773., 76 listova

8. Katastik zemalja i težaka nadarja Sv. Kuzme i Damjana u Hvaru, 18 st., 60 listova

9. Isto iz godine 1725., 87 listova

10. Protokol spisa nepoznatog hvarskog javnog bilježnika 1750., 1769., knjiga, 200 listova

11. Pravilnik za davanje u zakup općinskih i državnih poreza u hvarskoj općini (tisak), 1790., 74 lista

12. Podnesak korčulanskog Velikog vijeća tamošnjem knezu o izboru općinskog kancelara (tisak), 1796., 77 listova, dva primjerka

13. Spisi „Kazališnog društva“ u Hvaru 1803.–1876., 85 listova

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAST–DH–1: Općina Hvar 1420.–1797.

HR–DAST–DH–31: Obitelj Kasandrić

BIBLIOGRAFIJA

Novak, Grga. Hvar kroz stoljeća. Hvar, 1960 *** Hvarski zbornik, sv. 1–6, Hvar, 1973.–1978.