[0366] Obitelj Zanchi – Zadar (1297. – 1908.)

Signatura: HR–DAZD–366

Klasifikacija: K.2.

Naziv fonda: Obitelj Zanchi

Vrijeme nastanka gradiva: 1297.–1908.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 10 kut.; 1 d/m

Stvaratelj: Obitelj Zanchi

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Obitelj Zanchi potječe iz okolice Bergama u Italiji. U hrvatskim krajevima u plemićkom staležu zabilježene su tri obitelji s prezimenom Zanchi: u plemstvu gradova Rijeke, Skradina, Nina i Zadra.

Zadarski ogranak obitelji Zanchi podrijetlom je iz Alzana (Bergamo). Prvi se doselio u Zadar 1674. godine Frano (Francesco) Zanchi, sin Antonija (Giacoma). Dana 20. travnja 1683. Francesco je primljen u stalež zadarskih građana. Ženio se dva puta. Prva žena mu je bila Geronima Starchi s kojom je imao četiri kćeri: Betinu, udanu za Geronima Mesinesea, Francescu, udanu za Zuanu Ferrarija, Angelu, udanu za Francesca Castellanija i Zuanninu, obećanu Francescu Piazzi. S drugom ženom Elenom Kašić (Cassio) imao je sina Giovannija Giacoma (rođ. 1701.), kći Mariju i sina Giulija. Giovanni Giacomo upisan je u knjigu zadarskih građana 8. svibnja 1726., a u ninsko Plemićko vijeće 1742. godine. Oženio se Elenom Carrara s kojom ima sina Francesca (1747.–1803.). Francesco je 1796. primljen u plemstvo grada Zadra. Od 1798. godine do smrti bio je sudac upravitelj (giudice dirigente) u Mjesnom starješinstvu Nina. Oženio se Barbarigom Zorzi s kojom je u braku dobio troje djece: Antonija (1791.–1837.), Giovannija i Pietra Paola. Heraldička komisija Vlade za Dalmaciju je 7. studenoga 1822. Antoniju Zanchiju potvrdila pravo na plemićku titulu. Antonio Zanchi oženio se Domenicom de Medici i imao šest sinova: Francesca, Pietra, Vicenza, Angela, Simeona i Giacoma. Francesco (1817.–1882.) je bio okružni poglavar i namjesnički savjetnik. Službovao je u Pagu, Skradinu, Šibeniku, Splitu i Zadru. Za zasluge u radu i ratu odlikovan je viteškim redom Željezne krune trećeg stupnja. Poveljom od 28. svibnja 1877. podijeljeno mu je viteštvo Austrijskog carstva. Bio je oženjen Carlottom Celotta iz Skradina s kojom je imao petero djece: Erminiju, Roberta, Mariju, Antoniju i Cesara. Njegov brat Petar je u braku s Anom Cristo imao dva sina: Miroslava i Vladimira.

POVIJEST FONDA

Gradivo obiteljskog fonda Zanchi stizalo je u Arhiv u tri navrata. Prva i najveća primopredaja nije registrirana, a dogodila se između 1933. i 1955. godine. Osam svežnjeva dokumenata obitelji Zanchi nalazimo prvi put registrirane u Općem inventaru iz 1955. godine.

Dana 8. svibnja 1948. godine Arheološki muzej je predao Državnom arhivu u Zadru jedan svežanj dokumenata obitelji Zanchi zajedno s nekoliko spisa obitelji Filippi i Bergelić što je uvedeno u Knjigu primljenog arhivskog gradiva pod brojem 7/48.

Godine 1993. fondu su pridružene isprave obitelji Zanchi koje je od privatnog imatelja otkupio Hrvatski državni arhiv i predao ih Državnom (tada Povijesnom) arhivu u Zadru (primopredajni zapisnik br. 12/9–95). U Knjigu primljenog arhivskog gradiva uvedene su pod brojem 250/95. Radi se o 16 pergamena iz vremena od 1297. do 1400. godine, koje su sve objavljene u radu Giuseppea Prage „Atti e diplomi di Nona“ (1284.–1509.).

SADRŽAJ

Spisi ovog fonda najvećim dijelom su nastali djelovanjem četiriju generacija obitelji Zanchi i srodnih obitelji Zaccaria i Cellota. Najvećim dijelom spisi se odnose na poslovne aktivnosti članova obitelji, obiteljske diobe, upravljanje obiteljskim posjedom i korespondenciju članova obitelji. Fond sadrži 16 pergamena od kraja 13. do 14. st. koje su fondu priključene naknadno, a odnose se na kupoprodaje i diobe nekretnina u Ninu i okolici iz razdoblja prije dolaska obitelji Zanchi u ovaj kraj i vrlo su značajne za proučavanje društvene i gospodarske povijesti Nina i Zadra.

POPIS GRADIVA

1. Spisi Francesca Zanchija (1642.) i njegovih supruga, 1661.–1815. Geronime Starchi i Elene Cassio: Bračni ugovor s Geronimom Starchi, spisi njenog oca, diobe obitelji Cassio. Spisi obitelji Mesinese u koju se udala Bettina Zanchi, posjed u Radovinu i Briševu, oporuka druge žene Elene Cassio, korespondencija, kut. 1–2

2. Dokumenti obitelji Zaccaria (u rodu s obitelji preko Elene Cassio). Giulio Zaccaria pok.Simona: spisi o njegovom kanonikatu; Alessandro Zaccaria pok. Simona: bilješke o zalagaonici, spremištu, crkvi Sv. Krševana, skupljanju ljudi za galije, 1591.–1786., kut. 3

3. Korespondencija Giovannija Giacoma Zanchija pok. Francesca, 1702.–1759., kut. 3

4. Spisi Antonia Zanchija pok. Francesca, 1816.–1842.: o službi i plaći, o kupoprodajama, diobama, zakupima i prikupljanju dohotka s posjeda, popis terena obitelji Pasini na Ugljanu, troškovnik restauriranja zvonika u Perastu, imovinsko–pravni spisi udovice A. Zanchija Domenice, kut. 4

5. Spisi Francesca Zanchija pok. Antonia o školovanju, službovanju, odlikovanjima, društvenoj djelatnosti i korespondencija, 1830.–1908., kut. 5–6

6. Osobni dokumeneti Giuliana Cellotta (u rodu s obitelji preko Carlotte Cellota): rodni list, svjedodžbe, molbe za radno mjesto, spisi o službovanju, 1842.–1875., kut. 6

7. Zapisi Francesca Zanchija, kotarskog poglavara, 1850.–1876., kut. 7–9

8. Miscellanea, 17–18. st., kut. 10

9. Pergamene preuzete 1995. godine od Hrvatskog državnog arhiva, 1297.–1400., 16 kom. (u trezoru)

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski; latinica, bosančica

OBAVIJESNO POMAGALO

Analitički inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–343: Obiteljski fond Alberti, sign. 54–91, Dokumenti Francesca Zanchija rođ. 1817. godine koji su u fond stigli posredstvom njegove kćeri Marije koja se udala za Girolama Albertija

HR–ZKZD–206: Zanchi, de Cesare

BIBLIOGRAFIJA

Kolumbić, Jelena. Ninsko plemstvo u XVII. i XVIII. stoljeću, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 48(2006), str. 413–437 *** Praga, Giuseppe. Atti e diplomi di Nona (1284.–1509.), u: Archivio Storico per la Dalmazia, 21–22(1936). Roma