[0197] Mjesni narodni odbor Premuda (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–197

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Premuda

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 11 knj., 2 kut.; 0,20 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Premuda

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. godine. (NN 60/1947) u kotaru Zadar nalazi se Mjesni NO Premuda, koji temeljem Zakona o administrativno–teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske od 31. svibnja 1950. (NN 27/1950) ulazi u sastav Kotara Zadar–otoci (1950.–1952.). Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine NRH iz 1952. u kotaru Zadar osniva se NO općine Silba koja postaje pravnim sljednikom MNO Premuda. Zakonom o izmjenama područja općina i kotara NRH od 24. veljače 1962. (NN 7/1962) ukinuta je Općina Silba, a mjesto Premuda ulazi u sastav općine Zadar.

POVIJEST FONDA

Arhivski fond MNO Premuda zajedno s gradivom ukinutih otočnih općina Božava, Silba, Molat i Iž Veli preuzeo je 1969. tadašnji Historijski arhiv Zadar (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 117/1969). Gradivo je sačuvano fragmentarno, nedostaju opći spisi za 1947. te od 1949. do 1952. godine.

SADRŽAJ

Gradivo je lokalnog značaja i izvor je za proučavanje povijesti Premude u poslijeratnom razdoblju.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici MNO Premuda, 1947.–1952., 9 knj.

2. Urudžbeni zapisnik Matičnog ureda Premuda, 1949.–1951., 1 knj.

Predmetne knjige

Budžetska knjiga MNO Premuda, 1948.–1952., 1 knj.

Spisi, 1945.–1952., 2. kut.

1. Opći spisi MNO Premuda, 1945., kut. 1.

2. Opći spisi MNO Premuda, 1946., kut. 2.

Opći spisi MNO Premuda, 1948.

Razni spisi, neriješena pošta, popis ribara mjesta Premuda i plan sjetve, 1947.–1948.

Spisi Matičnog ureda Premuda iz 1947.–1952.

Budžet MNO Premuda, 1950. i 1951.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Kotarski narodni odbor Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–164: Narodni odbor općine Silba 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Cvitanović, Vladislav. Otoci Iž i Premuda, Radovi instituta JAZU, 1(1954): str. 69 – 108. Prilog proučavanju pomorstva Silbe i Premude, Radovi Instituta JAZU, 9(1962): str. 447–474.