[0190] Mjesni narodni odbor Neviđane (1947. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–190

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Neviđane

Vrijeme nastanka gradiva: 1947.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 8 knj., 4 kut.; 0,40 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Neviđane

POVIJEST StvarateljA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Neviđane je u sastavu kotara Zadar. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. MNO Neviđane ulazi u sastav kotara Zadar–otoci. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. godine MNO Neviđane ulazi u novoosnovanu općinu Pašman u kotaru Zadar koja je obuhvaćala mjesta Banj, Dobropoljana, Kraj, Mrljane, Neviđane, Pašman i Ždrelac.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Biograd n/m gradivo ovog fonda predala je 1967. godine tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru zajedno s gradivom NO Kotara Biograd n/m. Zabilježeno je da je primljeno oko 30 d/m gradiva mjesnih narodnih odbora i Općine Biograd n/m do 1958. godine. Zapisnik o primopredaji potpisan je 2. kolovoza 1967. godine (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 94/1967). Gradivo MNO Neviđane sačuvano je fragmentarno.

SADRŽAJ

Gradivo ovoga fonda sadrži uz urudžbene zapisnike i fragmentarno sačuvane spise MNO Neviđane. Gradivo je izvor za političku, gospodarsku i demografsku povijest Neviđana i otoka Pašmana.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik MNO Neviđane, 1948.–1951., 2 knj.

2. Urudžbeni zapisnik Matičnog ureda Neviđene, 1948., 1 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga poreznih dužnika mjesta Neviđane, 1949.

2. Knjiga blagajne, 1948.–1951.,1 knj.

3. Knjige biračkog tjela Neviđane, 1948., 4 knj.

Spisi, 1947.–1952., 4 kut.

1. Opći spisi MNO Neviđane, 1947., kut. 1.

Zapisnici sa sjednica MNO Neviđane, 1948.–1949.

2. Opći spisi MNO Neviđane, 1948., kut. 2.

3. Opći spisi MNO Neviđane, 1949.–1950., kut. 3.

4. Opći spisi MNO Neviđane, 1951.–1952., kut. 4.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Narodni odbor kotara Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–526: Narodni odbor Općine Pašman 1952.–1955.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619