[0189] Mjesni narodni odbor Mrljane (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–189

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Mrljane

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 8 knj., 1 kut.; 0,10 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Mrljane

POVIJEST StvarateljA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Mrljane je u sastavu kotara Zadar. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. MNO Mrljane ulaze u sastav kotara Zadar–otoci. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. godine MNO Mrljane ulazi u novoosnovanu općinu Pašman u kotaru Zadar koja je obuhvaćala mjesta Banj, Dobropoljana, Kraj, Mrljane, Neviđane, Pašman i Ždrelac.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Biograd n/m gradivo ovog fonda predala je 1967. godine tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru zajedno sa spisima NO Kotara Biograd n/m. Zabilježeno je da je primljeno oko 30 d/m gradiva mjesnih narodnih odbora i Općine Biograd n/m do 1958. godine. Zapisnik o primopredaji potpisan je 2. kolovoza 1967. godine (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 94/1967).

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sačuvano je fragmentarno, ali pruža podatke za gospodarsku i demografsku povijest Mrljana i otoka Pašmana.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik MNO Mrljane, 1950.–1952., 3 knj.

2. Urudžbeni zapisnik knjige državljana mjesta Mrljane, 1948.–1953., 1 knj.

3. Katastarski popis mjesta Mrljane, 1948., 1 knj.

4. Blagajnički dnevnik, 1949., 1 knj.

5. Knjiga poreznih dužnika, 1948.–1949., 1 knj.

6. Knjiga biračkog tijela mjesta Mrljane, 1948., 1 knj.

Spisi, 1945.–1952., 1 kut.

Opći spisi/dopisi MNO Mrljane, 1945.–1952. (fragmenti), 1 kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Narodni odbor kotara Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–526: Narodni odbor Općine Pašman 1952.–1955.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619