[0164] Narodni odbor općine Silba (1952. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–164

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor općine Silba

Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 31 knj., 48 kut.; 4,80 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor općine Silba

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Donošenjem novog Ustava 1952. godine i reorganizacijom teritorijalnih jedinica na temelju Zakona o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine NRH (NN 16/1952), u kotaru Zadar 1952. godine osniva se Narodni odbor općine Silba koji je obuhvaćao mjesta Olib, Premuda, Silba. Osnivačka skupština održana je 19. prosinca 1952. godine.

Statut Općine donesen ja na desetoj sjednici NOO, 11. studenoga 1956. godine. Zakonom o izmjenama područja općina i kotara NRH od 24. veljače 1962. godine ukinuta je Općina Silba i uvrštena u sastav Skupštine općine Zadar, koja je postala i pravnim sljednikom NO općine Silba.

Formalno je Općina ukinuta 1962. godine temeljem Zakona o izmjeni područja općina i kotara u NRH od 24. veljače 1962., ali je stvarno djelovala sve do prvih mjeseci 1963. godine, što je vidljivo iz sačuvanih spisa.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Zadar, kao pravni sljednik NO općine Silba, predala je 1969. godine Arhivu gradivo nastalo djelovanjem Narodnog odbora općine Silba (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 117/1969). Prigodom primopredaje nedostajali su urudžbeni zapisnici za razdoblje od 1952. do 1955. godine kao i kazala (osim za godinu 1959.). Kao i kod drugih općinskih pismohrana spisi su odlagani prema broju urudžbenog zapisnika. Od 1958. godine primjenjuje se plan odlaganja spisa po jedinstvenim arhivskim znakovima za organe uprave na teritoriju NR Hrvatske.

SADRŽAJ

Specifičnost gradiva nastalog djelovanjem NO općine Silba jest u činjenici da se ono odnosi na djelovanje triju zasebnih otoka koji se nalaze u sjevernom arhipelagu zadarskog akvatorija (otoci Silba, Olib i Premuda). Arhivsko gradivo ovog fonda izvor je za proučavanja specifičnosti otočkog stanovništva. Ono sadrži podatke o obrtnicima na području Općine, daje uvid u kretanje stanovništva (migracije i emigracije), porezne obveze stanovništva, svjedočanstvo je o školama, o specifičnosti gospodarstva i općenito života stanovnika ta tri otoka zadarskog arhipelaga. Gradivo sadrži i spise Poljoprivredne zadruge Silba.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik Narodnog odbora općine Silba, 1955.–1962., 7 knj.

2. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa, 1955.–1956., 1 knj.

3. Kazalo imena, 1959., 1 knj.

4. Popis spisa, 1962., 1 knj.

Predmetne knjige

1. Glavna knjiga poreza na nasljedstvo, 1954.

2. Knjiga poreznih obveznika, 1954.–1955.

3. Knjiga poreznih obveznika Premuda, 1956.–1958., 2 knj.

4. Knjiga poreznih obveznika Olib,1956.–1958., 2 knj.

5. Knjiga poreznih obveznika Silba, 1954.–1958., 3 knj.

6. Knjiga razreza poreza na kućarinu, 1960., 1 knj.

7. Knjiga evidencije zgrada, stanova i poslovnih prostora za iznajmljivanje, 1952.

8. Knjiga rasporeda socijalnih doprinosa poljoprivrednika za mjesta Silbu, Olib i Premudu, 1954.–1961., 1 knj.

9. Knjiga zapisnika sjednica Savjeta za narodno zdravlje, 1957., 1 knj.

10. Knjiga zapisnika sjednica Savjeta za unutrašnje poslove, 1958., 1 knj.

11. Knjiga zapisnika sjednica Savjeta za privredu i komunalne poslove, 1958., 1 knj.

12. Knjige zapisnika sjednica Savjeta za prosvjetu i kulturu, 1958.–1959., 2 knj.

13. Knjiga zapisnika sjednica Savjeta za prosvjetu i kulturu, 1959.–1961., 1 knj.

14. Dnevnik izdavanja NO općine Silba, 1953.–1961., 1 knj.

15. Dnevnik primanja NO općine Silba, 1953.–1956., 1 knj.

16. Glavni dnevnik NO općine Silba, 1959.–1961., 1 knj.

Spisi, 1952–1962., 48 kut.

1. Zapisnik prve konstituirajuće sjednice NO općine Silba, 21.12.1952.

Statut NO općine Silba, donesen na 10. sjednici Općinskog Odbora, 11.11.1956.

Zapisnici sjednica Općinskog odbora općine Silba, 1952.–1957., kut. 1.

2. Zapisnici sjednica Općinskog vijeća i Vijeća proizvođača, 1957.–1960., kut. 2.

3. Zapisnici sjednica obaju Vijeća, 1961.–1962., kut. 3.

Zapisnici sjednica raznih komisija i savjeta NO općine Silba, 1955.–1961.

Razne odluke, rješenja, proračuni budžeta, završni računi i duplikati Statuta.

4. Opći spisi NO općine Silba, 1952.–1958., kut. 4–13.

5. Spisi prema jedinstvenim arhivskim znakovima, 1958.–1962., kut. 14–38.

6. Razni spisi: budžet Općine Sali, odluke o razrezu poreza na dobit i imovinu, prihodi i rashodi NO općine Silba, završni računi Općine i sl.; Arhiv Općinskog odbora Crvenog križa općine Silba; Registar i spisi o ustanovama sa samostalnim financiranjem; Zapisnici o poslovanju poljoprivrednih Zadruga na području Općine Silba; Spisi o obrtništvu na otocima Olibu, Premudi i Silbi; Dokumentacija o radu SSRN općine Silba; Zapisnici sjednica Zbora birača NO općine Silba iz 1958. godine, kut. 39–48.

JEZIK/ PISMO:

hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Narodni odbor kotara Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–191: Mjesni narodni odbor Olib 1945.–1952.

HR–DAZD–197: Mjesni narodni odbor Premuda 1945.–1952.

HR–DAZD–202: Mjesni narodni odbor Silba 1945.–1952.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Cvitanović, Vladislav. Pabirci iz prošlosti Silbe, Vjesnik Zadarske nadbiskupije XI(1966), 2: str. 172–174.