[0162] Narodni odbor općine Preko (1952. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–162

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor općine Preko

Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 51 knj., 95 kut.; 10,00 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor općine Preko

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Narodnooslobodilački odbor kotara i općine Preko djeluje od 1942. do 1945. godine. Od 1945. do 28. lipnja 1947. Preko je sjedište kotara. Zakonom o administrativnoj podjeli NRH iz 1947. Preko postaje mjesni narodni odbor u kotaru Zadar. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine i općine iz 1952. ulazi u sastav NO kotara Zadar i novoosnovani Narodni odbor općine Preko koji je obuhvaćao mjesta Kali, Kukljica, Lukoran, Preko, Rivanj, Sestrunj, Sutomišćica i Ugljan. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o podjeli NRH na kotare, gradove i općine od 19. veljače 1953. iz NO općine Preko izdvaja se Sestrunj i pripaja NO općine Božava.

Taj ustroj ostaje na snazi do 1962. kada je donesen novi Zakon o područjima općina i kotara u NRH kojim se ukida i Narodni odbor općine Preko te ulazi u sastav općine Zadar.

SADRŽAJ

Gradivo fonda je izvor značajan za proučavanje lokalne povijesti u razdoblju od 1952. do 1962. godine. Sadržajno gradivo odražava gospodarstvene i društvene prilike na otocima Ugljanu i Rivnju u neposrednoj blizini Zadra. Osobit značaj gradiva odnosi se na početke razvoja turizma na otocima, izgradnje nekih značajnijih infrastrukturnih objekata, razvoja male brodogradnje, ribarstva i početka marikulture u Lamjani.

POVIJEST FONDA

Arhivsko gradivo NO općine Preko predala je Arhivu Skupština općine Zadar, kao pravni sljednik, u nesređenom stanju 1974. godine (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 130/1974). Gradivo je sređeno prema prvobitnom poretku: do 1958. prema urudžbenom zapisniku s time da su zadržane cjeline gradiva prema pojedinim odjelima i uredima, kao što je npr. Ured za statistiku. Nakon 1958. godine spisi su odlaganu prema jedinstvenim arhivskim znakovima za tijela uprave na području NR Hrvatske (NN 7/1958).

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik NO općine Preko,1952.–1961., 11 knj.

2. Kazala imena i predmeta, 1953., 1960., 6 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga ovjera NO općine Preko, 1953.–1958., 1 knj.

2. Knjige poreznih obveznika Poljane, 1954.–1957., 2 knj.

3. Knjige poreznih obveznika Kukljice, 1954.–1957., 2 knj.

4. Knjige poreznih obveznika Lukorana, 1954.–1957., 2 knj.

5. Knjige poreznih obveznika Kali, 1954.–1957., 4 knj.

6. Knjige poreznih obveznika Preka, 1954.–1957., 4 knj.

7. Knjige poreznih obveznika Sutomišćice, 1954.–1957., 2 knj.

8. Knjige poreznih obveznika Ugljana, 1954.–1957., 2 knj.

9. Glavna knjiga katastarske općine Kali, 1958., 2 knj.

10. Glavna knjiga katastarske općine Kukljica, 1958., 1 knj.

11. Glavna knjiga katastarske općine Preko, 1958., 2 knj.

12. Glavna knjiga katastarske općine Poljana, 1958., 1 knj.

13. Glavna knjiga katastarske općine Ugljan, 1958., 1 knj.

14. Glavna knjiga katastarske općine Lukoran, 1952.–1961., 1 knj.

15. Glavna knjiga katastarske općine Sutomišćica, 1958., 1 knj.

16. Glavna knjiga katastarske općine Rivanj, 1955.–1961., 1 knj.

17. Matična knjiga radnika i službenika NO općine Preko, 1949., 1 knj.

18. Knjiga zanatlija i obrtnika NO općine Preko, 1954.–1958., 4 knj.

19. Glavni dnevnik prihoda NO općine Preko, 1959.–1960., 2 knj.

20. Knjiga socijalnog doprinosa poljoprivrednika, 1960., 1 knj.

21. Knjiga protokola molbi i potvrda građanstva, 1956.–1960., 3 knj.

22. Knjiga raznih molbi po zahtjevima građanstva, 1954.–1960., 3 knj.

23. Ribarski protokol, 1955.–1957., 3 knj.

24. Knjiga računa Poljoprivredne Zadruge „Jadranka“ – Preko, 1 knj.

25. Urudžbena knjiga molbi za priznavanje radnog staža, 1959.–1960., br. 1–931

26. Knjiga računa i platnih naloga NO općine Preko, 1960.–1962., 1 knj.

27. Knjiga evidencije pružanja pomoći borcima i žrtvama fašizma II. svjetskog rata, 1955.

28. Knjiga evidencije kažnjenika i izdržavanja kazne

29. Dnevnik izdanih računa NO općine Preko, 1953.–1958.

Spisi, 1952.–1962., 95 kut.

1. Zapisnici sjednica NO općine Preko, 1952.–1962., kut. 1.

2. Zapisnici sjednica raznih savjeta, komisija i zborova NO općine Preko, 1954.–1962., kut. 2.

3. Opći spisi NO općine Preko, 1952.–1957., kut. 3–17

4. Spisi prema jedinstvenim arhivskim znakovima, 1958.–1962., kut. 18–76.

5. Neriješeni spisi i dokumentacija vezana za invaliditet i radne odnose, 1957.

6. Komisija za utvrđivanje radnog staža i mjesečni izvještaji o radu službenika NOO Preko, 1961., kut. 77.

7. Plan i budžet NO općine Preko za godine 1956.–1958., kut. 78.

8. Plan i buđet za 1959.–1960., kut. 79.

9. Razne odluke, duplikati statuta Općine, društveni planovi, fond za školstvo, rad društva „Naša djeca“, kut. 80.

10. Spisi Matičnog ureda u Preku, kupoprodajni i darovni ugovori sklopljeni u općini Preko za 1955.–1962., evidencije djece palih boraca Drugog svjetskog rata, evidencije o vanbračnoj djeci i alimentacijama, kut. 81.

11. Završni računi, ribarski katastar i registar, popisi ribara, porezne obveze ribara „Ribarske zadruge“ Preko, kut. 82.

12. Fond za kreditiranje stambene izgradnje, dokumentacija o stambenom fondu, evidencija najmodavaca, ugovori o kreditiranju i kreditima za stambenu izgradnju; spisi koji se odnose na kvalifikacije, otkaze i slično vezano za rad i radne odnose, dokumentacija Javnog pravobranitelja NO općine Preko, 1957. i 1958., kut. 83.

13. Dozvole za otvaranje obrtnih radnji, porezi na nekretnine, izvještaji o radu SSRN–a i SUBNOR–a za Općinu Preko, kut. 84.

14. Izvješća o pregledima škola na području Općine, indeksi učenika i nastavnika, dosjei prosvjetnih radnika, kut. 85.

15. Dosjei službenika NO općine Preko, kut. 86–87.

16. Platni iskazi službenika NO općine Preko, kut. 88–90.

17. Dokumenti i spisi o raznim izborima, anketni listovi, kut. 91.

18. Komisija za nacionalizaciju, kut. 92.

19. Rješenja za građevinske dozvole, razni elaborati za javne objekte, nacrti; dokumentacija za izgradnju lučke kapetanije u Preku, izgradnja cisterni za vodu, elaborat i troškovnik za izgradnju OŠ Preko. Izgradnja niskonaponskog dalekovoda i sl., kut. 93.

20. Završni računi ribarskih i poljoprivrednih zadruga na otoku Ugljanu i Rivnju, kut. 94.

21. Prihodi i rashodi nekadašnjeg NO Kotara Preko, kut. 95.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI.

HR–DAZD–140: Narodni odbor kotara Preko 1945.–1946.

HR–DAZD–141: NO kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Narodni odbor kotara Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–203: Mjesni narodni odbor Sestrunj 1945.–1952.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619