[0101] Predsjedništvo uprave državnih dobara u Trstu (1840. – 1854.)

Signatura: HR–DAZD–101

Klasifikacija: A.1.2.2

Naziv fonda: Predsjedništvo uprave državnih dobara u Trstu

Vrijeme nastanka gradiva: 1840.–1854.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 svež.; 0,4 d/m

Stvaratelj: Predsjedništvo uprave državnih dobara u Trstu (I. R. Amministrazione camerale per Litorale i ella Dalmazia inTrieste; K.K. Küstenländische–dalmatinische Kameral–Gefällen–Verwaltung in Triest)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Carskom odlukom od 16. svibnja 1838. provedena je reorganizacija komorske uprave na području Štajerske, Kranjske, Primorja i Dalmacije. Tom odlukom ukida se „Komorska državna uprava“ u Ljubljani, Financijsko ravnateljstvo u Zadru i Direkcija za sol u Kopru. Umjesto Komorske uprave za Štajersku sa sjedištem u Grazu, osniva se nova Komorska uprava državnih dobara pod nazivom „Štajersko–ilirska komorska uprava državnih dobara“ koja je nadležna za područje Štajerske, Kranjske i Koruške sa sjedištem u Trstu, osniva se i nova komorska uprava za Primorje, otoke i Dalmaciju koja će se zvati „Primorsko–dalmatinska kameralna uprava državnih dobara“. Njoj su podređene okružne uprave u Dalmaciji sa sjedištem u Zadru, Splitu i Dubrovniku, osnovane temeljem odluke od 19. listopada 1839. godine. Tom je Odlukom Komorska uprava sa sjedištem u Zadru imala djelokurg za područje okruga Zadar, ona u Splita za područje okruga Split s izuzetkom preture u Opuzenu, ona u okrugu Dubrovnik obuhvaćala je područje okruga Dubrovnik i Opuzen. Primorsko–dalmatinska komorska uprava državnih dobara počela je s radom 1. siječnja 1840., a do prave organizacije komorske uprave dolazi 1854. Tada je izvršena nova reorganizacija financijskih vlasti u Dalmaciji.

Naredbom Ministarstva financija od 11. srpnja 1854. u Zadru se osniva Pokrajinska uprava financija u Dalmaciji sa sjedištem u Zadru. Istom odlukom ukida se Komorska uprava za Primorje u Trstu te porezne uprave u središtima okruga, a osnivaju se okružni porezni uredi (I. R. Intendanza di finanzia) u Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ta je Uredba stupila na snagu 15. kolovoza 1854. godine. Ovom Naredbom prestaje djelovati Financijska zemaljska uprava u Trstu. Njene nadležnosti prelaze na Štajersko–ilirsku komorsku upravu državnih dobara u Grazu, s time da nadležnosti porezne uprave prelaze na Poreznu upravu u Trstu.

Spisi ovoga arhivskoga fonda su očito predspisi ili neriješeni predmeti poslani novoosnovanoj Zemaljskoj financijskoj upravi za Dalmaciju sa sjedištem u Zadru kao sljednici Primorsko–dalmatinske komorske uprave državnih dobara u Trstu.

Komorska uprava državnih dobara za Primorje i Dalmaciju bila je nadležna za sve carinske dohotke, carinske rashode, dohotke od soli, duhana, biljega, baruta i prodaje državnih dobara, kao i uopće vođenje i čuvanje svih grana državnih dobara, i nadležnost nad vođenjem zaštitara – financijske straže, kojoj je bilo povjereno čuvanje tih dobara. Iz ovih nadležnosti proizlazi i glavna funkcija njenog osnivanja, a sastojala se u dobrom financijskom upravljanju, kao i u umnožavanju prihoda od svih grana državnih dobara. Ova uprava je trebala paziti i na to da se svi prihodi od strane državnih dobara obračunavaju po propisima i zakonski određenim tarifama, kako bi se spriječila njihova zlouporaba.

Ovom financijskom nadleštvu bile se podređene okružne kameralne uprave u Dalmaciji, koje su osnovane visokom carskom odlukom od 19. listopada 1838., a imale su svoje sjedište u Zadru, Splitu i Dubrovniku, tako da je ona sa sjedištem u Zadru imala djelokrug nad područjem okruga Zadar, ona u Splitu za područje okruga Split s izuzetkom preture Opuzen, koja je spadala u djelokrug Okružne kameralne uprave Dubrovnik, kao i područje okruga Dubrovnik.

Kako nije pronađen akt o unutarnjem ustrojstvu ovog ureda, ne možemo precizno utvrditi njegov administrativni ustroj, kao ni rad Predsjedništva. Iz unutarnjeg ustroja okružnih komorskih uprava u Dalmaciji vidi se kako su one morale podastirati izvješća o svom radu i o prihodima višem nadleštvu u Trst, na način da su za svaku polovicu mjeseca morali poslati svoj poslovni protokol.

POVIJEST FONDA

Spisi fonda Predsjedništvo uprave državnih dobara u Trstu zatekli su se u tadašnjem „Arhivu starih spisa C.k. Namjesništva za Dalmaciju”. Nije poznato da li je i kada vršeno odabiranje i izlučivanje. Od obavijesnih pomagala za ovaj fond postoji arhivski popis.

SADRŽAJ

Gradivo, među ostalim, sadrži izvještaje i statistike koje su okružne komorske uprave slale u Trst, kao i pitanja vezana uz zakupe solana, prodaju duhana i carine.

POPIS GRADIVA

1. Obveze vlasnika solane na Pagu. Zakup solana u Stonu. O sanitetskom carinskom nadzoru obale. Troškovi za financijske stražare. Organizacija prodaje duhana u Dalmaciji 1840.–1842., svež. 1.

2. O radu okružnih uprava državnih dobara u Dalmaciji prema izvješćima slanima u Trst. Propisi o radu ureda državnih dobara u Dalmaciji (npr. Rechnungs–Unterricht für die dalmatinischen Domainen Ämter od 10. studenoga 1837.). Ukidanje besplatnih putovanja. Razni sporovi između države i privatnika. Postavljanje namještenika u okružne urede državnih dobara u Dalmaciji 1844.–1846., svež. 2.

3. Razni propisi u vezi s duhanom, soli i carinama, kao i razna administrativna i personalna pitanja službenika u financijskim uredima u Dalmaciji. Ugovor o carinskoj tarifi između Turske i Austro–Ugarske 1846., svež. 3.

4. Okružne uprave državnih dobara u Dalmaciji, različiti izvještaji o radu, postavljanju namještenika; razni sporovi s privatnim osobama zbog nepoštivanja carinskih i drugih propisa 1846.–1854., svež. 4.

5. Carina – pitanja naplate, carinski propisi, problemi s terena u Dalmaciji, osnivanje carinskog saveza u Dalmaciji. Falsificirani novac, spor. Postavljanje namještenika u novoosnovana financijska ravnateljstva u Zadru, Splitu i Dubrovniku; propisi o njihovom funkcioniranju 1853.–1854., svež. 5.

JEZIK/PISMO

Talijanski, njemački; latinica, gotica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni popis

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju 1813.–1918., Odjelni spisi

HR–DAZD–99: Pokrajinsko financijsko ravnateljstvo 1813.–1918.

HR–DAZD–100: Pokrajinsko državno računovodstvo u Zadru

HR–DAZD–103: Financijsko ravnateljstvo u Zadru 1854./1917.

IT Archivio di Stato di Trieste, Ufficio fiscale in Trieste, kasnije: Procura di finanza in Trieste

BIBLIOGRAFIJA

Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918: zgodovinsko–bibliografski vodnik / Jože Žontar, (ur.). Graz […itd.], 1988.