[0100] Pokrajinsko državno računovodstvo (1819. – 1866.)

Signatura: HR–DAZD–100

Klasifikacija: A.1.2.2

Naziv fonda: Pokrajinsko državno računovodstvo

Vrijeme nastanka gradiva: 1819.–1866.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 10 knj., 61 svež.; 6,00 d/m

Stvaratelj: Pokrajinsko državno računovodstvo (K.k. Provinzial Staats Buchhaltung in Zara; Imperiale Regia Ragioneria Provinciale di Stato in Zara)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–98: Pokrajinsko školsko vijeće, str. 363

Odlukom Visoke dvorske komisije iz Beča od 14. studenoga 1814. godine, upućenom Provizornoj vladi u Dalmaciji, određene su glavne odrednice o budućem ustrojstvu Pokrajine te je osnovana Vlada i ostali pokrajinski uredi za Dalmaciju i to: Financijsko odvjetništvo, Pokrajinsko državno računovodstvo, Ravnateljstvo za vode i izgradnju cesta i Pokrajinski carinski ured za Vladu, njene pomoćne urede i za okružne urede. Njegovo Veličanstvo je odobrilo i uredsku kategorizaciju i platne stupnjeve službenika. Postojalo je 6 kategorija (A, B, C, D, E, F). U kategoriju C spadali su službenici Pokrajinskog državnog knjigovodstva. Tom odlukom se određuje jedan službenik Pokrajinskoga državnog knjigovodstva – knjigovođa, a predviđa se kasnije popunjavanje drugih službeničkih mjesta.

Godine 1819. donesen je Pravilnik o konačnom ustroju Vlade, kojom se ukida dotadašnja provizorna organizacija vlasti u Dalmaciji. Prema tom Pravilniku Pokrajinsko državno računovodstvo djeluje pri Vladi kao njen pomoćni ured. Na čelu se i dalje nalazio knjigovođa. Pokrajinsko državno računovodstvo do 1816. sastojalo se od dva, a od 1816. tri odjela. Poseban je odjel za urudžbeni zapisnik, pismohranu i otpravu spisa. Na čelu svakog odjela nalazio se računarski savjetnik. Pokrajinsko državno računovodstvo bilo je podređeno Glavnoj računarskoj direkciji u Beču. Osnivanjem Računarskoga odjela pri Dalmatinskom Namjesništvu 1866. Godine, Pokrajinsko državno računovodstvo prestaje djelovati, a njegove poslove preuzima Računarski odjel pri dalmatinskom Namjesništvu koji počinje djelovati 1. siječnja 1867.godine. Ipak, sačuvan je urudžbeni zapisnik Pokrajinskog državnog računovodstva i za 1867. sa svega 22 broja (od 1. siječnja do 9. veljače), a upisi se odnose na ukidanje toga ureda, zbrinjavanje službenika, rashodovanje namještaja. Najveći dio poslova Pokrajinskog državnog računovodstva trebala je preuzeti „Financijska intendenca“.

Pokrajinsko državno računovodstvo je poslove obavljalo preko svoja dva, a od 1816. do 1866. tri odjela. Na čelu svakog odjela nalazio se jedan računarski savjetnik.

Prvi odjel obuhvaćao je kameralne poslove, zaklade, sol, duhan, biljege i takse. U djelokrug ovog odjela spadala je briga oko budžeta općina, sirotišta i dobrotvornih ustanova, crkvenih računa, njihovi godišnji predračuni i po potrebi revizija obračuna, revizija računa za duhan i biljege, revizija sanitarnih taksi, administracija Opere Pie iz Dubrovnika te revizija računa za sol.

Drugi odjel obuhvaćao je državna dobra, direktne doprinose i javne desetine u zakupu. Računovođe i službenici ovog odjela zaduženi su za reviziju carinskih obračuna, drže registre carina, kao i registre državnih dobara te vode knjigu računa direktnih doprinosa i desetina u zakupu.

Dopisom iz Beča 1816. godine voditeljem provizornog Pokrajinskog državnog računovodstva imenuje se Dominik Perizato. Istim dopisom se navode i odjeli ovog ureda:

Prvi Opći kameralni odjel i Odjel za zaklade, na čelu kojeg je stajao jedan računarski savjetnik i uz njega još 7 službenika; Drugi Odjel za carine i državna dobra, na čelu kojeg je također stajao jedan račuanarski savjetnik i uz njega još četvero zaposlenih; Treći Odjel za poreze, kojem se na čelu također nalazio jedan računarski savjetnik.

Čini se da se djelokrug i nadležnosti Pokrajinskog državnog računovodstva nisu mijenjali do 1866. kada je Kraljevskom naredbom od 21. studenoga te godine osnovan Računarski odjel pri Dalmatinskom namjesništvu. U njegov djelokrug spadala je administrativna knjigovodstvena potpora Namjesništvu te nadgledanje i provjera troškova nastalih kod upravno–političkih tijela u Pokrajini. Među odredbama o osnivanju ovoga odjela Namjesništva navodi se da će ono preuzeti dio poslova koje je do tada obavljalo Pokrajinsko državno računovodstvo, kao što su poslovi kontrole i cenzure koji spadaju pod upravu ili nadzor političkih organa, te državnih dobara različitih fondova, ustanova i zaklada. S tim u vezi trebalo je donijeti posebne odredbe.

C. kr. Pokrajinsko državno računovodstvo mjesečno je primalo dnevnike i obračune direktnih doprinosa od prihoda državnih dobara, crkvenih fondova, kameralnih fondova, zaklada kojima upravlja država, carinskih obračuna i od prihoda Blagih djela (Opera Pia) iz Dubrovnika. Tromjesečno su stizali dnevnici obračuna sudskih taksi za notarske kopije, naknade za uzdržavanje zatvorenika i internata u Zadru, te za smještaj vojske. Godišnje je C.k. Pokrajinsko računovodstvo dobivalo obračunske dnevnike crkava, svećeničkih bratovština iz Dubrovnika, Splitskog sjemeništa, općina, samostana iz Trogira i Hvara. Dnevnici pristigli u Računovodstvo, upisivali su se u poseban registar s naznakom datuma dospijeća i brojem odjela, kojem je upućen na pregled. U isključivu nadležnost C.k. Pokrajinskog računovodstva spadalo je vođenje sljedećih dnevnika: fonda policije, fonda katastra, fonda zdravstva.

Dnevnici kameralnih riznica prije slanja u Dvorsko računovodstvu morali su biti dostavljeni Pokrajinskom računovodstvu, kako bi ono potvrdilo poklapanje svih partija ulaza i izlaza. U slučaju da se otkrije nepodudarnost trebao se odmah obavijestiti nadležni organ uprave. Ovaj ured vodio je urudžbeni zapisnik. U njega su se predmeti upisivali kronološki i brojem do kraja godine. Sadržavao je sljedeće rubrike: nadnevak primitka, kratak sadržaj, kome je i kada dodijeljen predmet na rješavanje, te kategorija spisa prema razredbenom sustavu. Ova rubrika je prazna. Uz urudžbeni zapisnik vodilo se i kazalo prema abecednom redu.

POVIJEST FONDA

Spisi fonda C.k. Pokrajinsko državno računovodstvo u Zadru bio je predan tadašnjem „Arhivu starih spisa C.k. Namjesništva za Dalmaciju“. Nije poznato da li je i kada provedeno odabiranje i izlučivanje. Ovaj arhivski fond nije arhivistički sređen. Postoji tek arhivski popis koji se nalazi zajedno s grupom popisa pod nazivom „Razni financijski fondovi Druge austrijske uprave u Dalmaciji“.

SADRŽAJ

Gradivo se odnosi na prodaju dobara ukinutih bratovština i samostana crkvama, školama i javnoj dobrotvornosti. Među spisima se mogu naći i prihodi ukinutih samostana, kao i prihodi župa u Splitu, Hvaru, Dubrovniku, Kotoru i Krku. Dosta česti su i ugovori različitog poslovnog sadržaja između privatnih osoba i države, te iz tih ugovora proizašli spisi računske i personalne prirode. Veliki broj spisa odnosi se na razne račune, platne liste i dnevnice državnih službenika.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnici 1819.–1839., 1842.–1851.–1867., 7 knj.

2. Kazalo urudžbenoga zapisnika, 1816.,1 knj.

Predmetne knjige

1. Državno pokrajinsko računovodstvo. Registar službeničkih zakletvi 1843.–1866., 1 knj.

2. Nacrti uputstava za vođenje računovodstvenih obrazaca 1832., 1 knj.

3. Knjiga instrukcija C.k. Namjesničkog računarskog odjela Zadar 1866., 1 knj.

Predmetni spisi

1. Prodaja dobara ukinutih bratovština i samostana crkvama, školama i javnoj dobrotvornosti. Popis prihoda ukinutih samostana. Personalna služba, svež. 1.

2. Pojedinačni i skupni izvještaji o radu djelatnika Državnog pokrajinskog računovodstva, 1841.–1865., svež. 2–13.

3. Ugovori između privatnih lica i države, 1842.–1854., svež. 14.

4. Razni računarski spisi. Iskazi plaća namještenika u Dalmaciji; Prihod župa u Splitu, Hvaru, Dubrovniku, Kotoru i Krku, 1843.–1865., svež. 15.

5. Obračun kongrue za katoličke i pravoslavne svećenike, 1855., svež. 16.

6. Ugovori između privatnih osoba i države, 1858.–1861., svež. 17.

7. Spisi računarske i personalne prirode, 1859.–1865., svež. 18.

8. Ugovori za popravak pravoslavnih crkava, 1848.–1864., svež. 19.

9. Razno: Dopisi iz Beča u Zadar o organizaciji računovodstva; izbor šefa računovodstva, moralne karakteristike Perizzata, kandidata za to mjesto 1814.–1866., svež. 20.

10. Zakup općinskih dobara, 1840.–1862., svež. 21.

11. Poslovi o vodama, 1843.–1865., svež. 22.

Spisi, 1819.–1866., svež. 23–61.

JEZIK/PISMO

Talijanski, njemački; latinica, gotica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju, Zadar 1813.–1918.

HR–DAZD–99: Pokrajinsko financijsko ravnateljstvo, Zadar 1813.–1918.

HR–DAZD–101: Predsjedništvo uprave državnih dobara u Trstu, Trst 1840.–1854.