hr | en
facebook
Državni arhiv u Zadru
Zadar, R. Boškovića 1  |  dazd@dazd.hr
T: +385 23 211 530  |  F: +385 23 214 908

Obveze stvaratelja i imatelja

Na temelju Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) stvaratelji i imatelji javnog arhivskog i registraturnog gradiva obvezni su:

* savjesno čuvati gradivo u sređenom stanju i osigurati od oštećenja do predaje nadležnom arhivu;

* jednom godišnje dostaviti nadležnom arhivu popise arhivskoga gradiva dokumentacijskih zbirki ili cjelina sa stanjem na zadnji dan prethodne godine;

* pribavljati mišljenje nadležnog državnog arhiva prije poduzimanja mjera koje se odnose na njihovo gradivo;

* redovito odabirati arhivsko gradivo iz registraturnoga gradiva kojemu su istekli rokovi čuvanja,

* arhivsko gradivo nakon provedenog odabiranja i izlučivanja predati arhivu u izvorniku, sređeno, tehnički opremljeno, označeno, popisano i cjelovito za određeno vremensko razdoblje;

* omogućiti ovlaštenim djelatnicima nadležnoga državnoga arhiva obavljanje stručnog nadzora nad čuvanjem njihova gradiva;

* pridržavati se uputa nadležnoga državnoga arhiva glede zaštite gradiva;

* osigurati primjeren prostor i opremu za pohranu i zaštitu arhivskoga gradiva;

* odrediti djelatnika odgovornog za rad pismohrane koji mora imati najmanje srednju stručnu spremu i položen stručni ispit za djelatnika u pismohrani.

Stvaratelji i imatelji privatnog arhivskog gradiva imaju iste dužnosti i obveze kao i stvaratelji i imatelji javnoga arhivskoga gradiva.

Izdavanje ovjerenih preslika

radno vrijeme čitaonice

Čitaonica Državnog arhiva u Zadru otvorena je radnim danom od 8.30 do 14.00 sati i srijedom od 8.30 do 18.30 sati, osim od 1. srpnja do 31. kolovoza kada je otvorena kao i ostalim radnim danima. Isto se primjenjuje i u slučajevima kada je državni praznik (neradni dan) četvrtkom.

Narudžbe gradiva za rad srijedom popodne primaju se najkasnije istoga dana do 14.00 sati.

Čitaonica Arhiva Zadarske nadbiskupije otvorena je radnim danom od 8.00 do 14.30 sati.

rad sa strankama

Prijamni ured prima stranke radnim danom od 8.30 do 12.00 sati.

Sabirni centar Novalja prima stranke radnim danom od 8.30 do 14.00 sati.

Arhivski fondovi i zbirke